Urzędy chcą opodatkować domniemane nieodpłatne świadczenia…

Rzeczpospolita , autor: Andrzej Malec , oprac.: GR

cze 21, 2007

Urzędy chcą opodatkować domniemane nieodpłatne świadczenia

Samozatrudnieni menedżerowie również korzystają z udostępnione) Im przez kontrahentów infrastruktury (np. samochód, telefon, komputer osobisty). Inaczej niż w wypadku innych samozatrudnionych, fiskus nie kwestionuje takich wydatków jako kosztów kontrahenta. Według organów podatkowych powoduje to jednak powstanie przychodu u menedżera, a kontrahent ma obowiązek poboru podatku dochodowego z tego tytułu
świadczeniach otrzymanych" oraz postawionych do dyspozycji". Zgodnie ze znaczeniem językowym (por. Mały słownik języka polskiego" pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, wydanie VII, PWN 1989) otrzymać" to tyle co stać się odbiorcą czego; dostać co w darze lub w zamian za co", a dyspozycyjny" to ryle co taki, którym można rozporządzać wg uznania". Ponadto dostać" to tyle co objąć w posiadanie; zdobyć, osiągnąć, opanować", a opanować" to ryle co zostać panem czego, zdobyć co, zawładnąć czym". Analiza językowa prowadzi zatem do wniosku, że przychodem jest tylko takie świadczenie, którym podatnik może swobodnie (według swego uznania; dla swojej korzyści itp.) dysponować, przynajmniej w jakimś zakresie.

Tymczasem menedżerowie korzystała ze środków technicznych przedsiębiorcy w celu wykonania zadań postawionych przez przedsiębiorcę i w związku z tym nie mogą swobodnie dysponować tymi środkami.

Co więcej, w omawianym wypadku zawarte z menedżerami umowy wyraźnie wskazywały, że gdyby chcieli oni użyć zapewnionej im infrastruktury w innym celu niż wykonanie usługi, to ponoszą z tego tytułu pełną odpłatność. Nie może więc być mowy o jakichkolwiek nieodpłatnych świadczeniach" przedsiębiorcy.

Kontrakt menedżerski może być wykonywany jako działalność gospodarcza (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) albo poza nią (jako działalność wykonywana osobiście). Menedżerowie świadczący usługi zarządzania w ramach działalności gospodarczej mają szczególną pozycję wśród samozatrudnionych. Mimo że są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) dla celów podatkowych traktowani są jako osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Skutkuje to tym, że koszty infrastruktury (samochody służbowe i koszty ich eksploatacji, komputery osobiste, telefony komórkowe, koszty podróży służbowych) ponoszone przez przedsiębiorców zatrudniających menedżerów są traktowane inaczej niż te ponoszone w związku z korzystaniem z usług innych samozatrudnionych.

Koszt u przedsiębiorcy…

W decyzji z 10 kwietnia 2007 r. (PP–III/4210/5/DK/07) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku przyjął, że umowa pomiędzy przedsiębiorcą i samozatrudnionym menedżerem przewidująca, iż przedsiębiorca ponosi koszty infrastraktury (chodziło m.in. o samochody oddane do dyspozycji menedżerom, komputery, telefony komórkowe, koszty podróży służbowych i serwisowania tych samochodów) jest skuteczna na gruncie prawa podatkowego. Czyli wydatki te są kosztem podatkowym przedsiębiorcy.

…przychód u menedżera

Jednak w kolejnej decyzji (PP–III/4210/6-17/DK/07) ten sam organ podatkowy uznał, że poniesione przez przedsiębiorcę koszty infrastruktury są przychodem menedżerów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a przedsiębiorca zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu tych świadczeń i to w stosunku do okresu sprzed 1 stycznia 2007 r.

Moim zdaniem nie sposób dopatrzyć się przychodu menedżera z tytułu ponoszenia przez przedsiębiorcę kosztów infrastruktury. Nie dysponuj e on bowiem kosztami infrastruktury według swej woli.

Więcej Rzeczpospolita.