Opłaty za korzystanie ze środowiska są kosztem podatkowym, kary – nie…

Rzeczpospolita , autor: Mikołaj Ratajczak , oprac.: GR

cze 21, 2007

Przepisy o ochronie środowiska przewidują różnego rodzaju kary, opłaty i odszkodowania z tytułu ich nieprzestrzegania. Obowiązek wnoszenia opłat do budżetu wprowadza też ustawa o gospodarowaniu odpadami. Czy przedsiębiorca może zaliczyć je do kosztów firmy Nie wszystkie

Co do zasady wszelkie koszty związane z działalnością przedsiębiorcy, poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem również wydatki niezwiązane bezpośrednio z konkretnym przychodem, pozostające jednak w związku z prowadzoną działalnością, a tym samym z osiąganymi przez przedsiębiorcę przychodami, są kosztami jego działalności.

Opłaty wyłączone z kosztów…

Niemniej niektóre wydatki zostały wprost wyłączone z katalogu kosztów podatkowych. Są to m.in. kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz odsetki od tych zobowiązań (art 16 ust. 1 pkt 19 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -updop),

opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 16 ust 1 pkt 54 updop).

Z kolei opłaty produktowe wynikające z ustawy o gospodarowaniu odpadami zasadniczo pomniejszają podstawę opodatkowania, ale już dodatkowe opłaty produktowe nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu (zgodnie z art 16 ust. 1 pkt iga updop).

Identyczne regulacje zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd opisane tu zasady mają również zastosowanie do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Regułą jest więc, że opłaty ponoszone przez podatników w związku z naruszeniem przepisów prawa, tj. związane z sytuacjami nieakceptowanymi przez prawodawcę, nie są kosztem podatkowym.

…i do kosztów zaliczane

Natomiast należności uiszczane w związku z działalnością wywierającą znaczny wpływ na środowisko naturalne mogą być takim kosztem.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 5 lutego 1996 r. (PO 3-722-39/HS/96), stwierdzając, że opłaty stanowiące niesankcyjną formę należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast kary i opłaty za naruszenie warunków prawidłowego korzystania ze środowiska ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska naturalnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów". Także organy podatkowe zgadzają się z tym poglądem.

Nie oznacza to jednak, że zasady rozliczania tych opłat nie budzą wątpliwości przedsiębiorców. Potwierdzają to liczne wnioski składane do urzędów skarbowych o interpretację przepisów podatkowych.

Więcej Rzeczpospolita.