Można bez podatku zafundować szkołę przetrwania dla dziecka…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 25, 2007

Można bez podatku zafundować szkołę przetrwania dla dziecka.

Zadowolony z pracownika szef może mu sfinansować wakacje. Zwolniona z podatku będzie jednak tylko dopłata do wypoczynku pociechy

Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba spełnić kilka warunków, dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat (o tym tekst na str. u), wakacje muszą być zorganizowane przez uprawniony podmiot, wydatek musi być udokumentowany.

Co mówi przepis

Informację o zakresie zwolnienia znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Przepis ten wymienia dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnione są też przejazdy związane z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Ulga dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) – zwolniona jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł – mamy roczny limit do 760 zł.

Nie decyduje nazwa

Biura podróży prześcigają się w wymyślnych propozycjach wypoczynku dla młodych klientów. Imprezy mają różne nazwy – może to być szkoła przetrwania, indiańska wioska, piracka przygoda. Tymczasem art. 21 ust. 1 pkt 78 updof mówi o wczasach, koloniach, obozach, zimowiskach. Wymienia więc różne formy wypoczynku. Przykładowo wczasy to wypoczynek w czasie urlopu poza miejscem zamieszkania, organizowany przez zakład pracy, zrzeszenie, biuro turystyczne itp." ( Słownik współczesnego języka polskiego", pod red. nauk. Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996), natomiast obóz to rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas grupę ludzi w celu wspólnego odbywania ćwiczeń sportowych, zawodowego doskonalenia się itp., będący jednocześnie formą wypoczynku" ( Słownik języka polskiego", Wydawnictwo Naukowe PWN).

Tak więc wczasy to równie dobrze pobyt w ekskluzywnym nadmorskim ośrodku wypoczynkowym, jak i kontemplowanie natury na turnusie w gospodarstwie agroturystycznym. A obóz to nie tylko pobyt na kursie w szkole windsurfingu, ale także rajd śladami Pana Samochodzika.

Nie ma więc znaczenia, jak nazywa się impreza, byle tylko była jedną z wymienionych form wypoczynku. Jak czytamy w interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 31 października 2006 r. (PD-2/415/228/0B): Przez zorganizowany wypoczynek należy rozumieć wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego z wyjątkiem wczasów pod gruszą czy np. pobytu u rodziny".

Można z Kościołem i szkołą

Aby można było skorzystać ze zwolnienia, wakacyjny wyjazd musi być zorganizowany przez uprawniony (czyli prowadzący działalność w tym zakresie) podmiot. Ustawodawca nie określił, w jakiej formie ta działalność ma być prowadzona. Jak czytamy w interpretacji Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 15 marca 2006 r. (ŁUS-II–415/46/05/AG): do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne, jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, min. podmioty prowadzące działalność agroturystyczną – polegającą na wyjazdach na wieś, do specjalnie przygotowanych na przyjęcie wczasowiczów gospodarstw wiejskich; szkoły i placówki osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DzU nr 12, poz. 67 ze zm.). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia wypoczynek może być zorganizowany w formach wypoczynku wyjazdowego, zwanych placówkami wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska) i w formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, wczasy wmieście); Kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego".

Więcej Rzeczpospolita.