Ile czasu ma urząd na załatwienie sprawy podatkowej…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

cze 25, 2007

Ordynacja podatkowa wyznacza terminy załatwienia sprawy kończące) się decyzją podatkową, także terminy wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji prawa. Nie znajdziemy w niej ograniczeń czasowych kontroli podatkowej, ale te przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Przekroczenie tych terminów nie pozbawia jednak organu podatkowego prawa do wydania decyzji czy w ogóle do załatwienia sprawy.

Sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (czyli dowodowego) powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ordynacji podatkowej (op) stanowią inaczej.

Ponieważ pojęcia sprawa szczególnie skomplikowana" żaden przepis nie wyjaśnia, decyzję o tym, czy dana sprawa należy do tej kategorii, czy nie, pozostawiono urzędnikom.

Bez zbędnej zwłoki

Obowiązek działania bez zbędnej zwłoki" pozostaje w bezpośrednim związku z ogólnymi zasadami postępowania podatkowego, przede wszystkim z zasadą szybkości postępowania (art 125 op). Tam też zapisano, że organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie.

Zasadę działania bez zbędnej zwłoki formułuje: m art. 139 § 1 op odnoszący się wprost do postępowania w I instancji,

art. 306a § 5 op – w odniesieniu do zaświadczeń,

art I4d op – w odniesieniu do indywidualnych interpretacji ministra finansów,

art. 284b § 1 op – w odniesieniu do kontroli podatkowej.

Określenie bez zbędnej zwłoki" oznacza, że organ prowadzący postępowanie powinien działać tak, aby możliwie szybko gromadzić materiał dowodowy w sprawie, przeprowadzać na bieżąco jego analizę i wyciągać wnioski. Przetrzymywanie więc sprawy bez nadawania jej biegu czy niepodejmowanie niezbędnych czynności, choć nie ma ku temu żadnych przeszkód, narusza obowiązek działania bez zbędnej zwłoki.

Więcej Rzeczpospolita.