Agencja ochrony tylko z koncesją…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Wrześniewski , oprac.: GR

cze 26, 2007

Dziś kolejna część cyklu poświęconego uzyskiwaniu koncesji, licencji i zezwoleń. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić i gdzie się udać, by uzyskać koncesję na prowadzenie usług ochroniarskich. W następnym artykule omówimy zasady uzyskiwania licencji na transport drogowy rzeczy.

Agencja ochrony tylko z koncesją

Przedsiębiorca zakładający firmę ochroniarską musi nie tylko zatrudnić ludzi, kupić samochody I uzyskać pozwolenia na broń. Wchodząc na ten rynek, trzeba też postarać się o koncesję

O tym, że przedsiębiorcy działającemu w branży ochroniarskiej potrzebna jest koncesja, przesądza nie tylko ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 46 ust 1 pkt 4), lecz także ustawa o ochronie osób i mienia (art. 15). Ale uwaga; chodzi przede wszystkim o działalność określaną przez ustawodawcę jako bezpośrednia ochrona fizyczna.

Pod tym pojęciem rozumie się ochronę:

stalą lub doraźną, polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, m polegającą na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Koncesji nie trzeba natomiast

– jeżeli ochrona nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

– do oferowania drugiej grupy usług z zakresu ochrony osób imienia, czyli tzw. zabezpieczenia technicznego.

Pod tym pojęciem się kryją: 1* montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacja, konserwacja i naprawa w miejscach ich zainstalowania, montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacja, konserwacja, naprawy i awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania. Zlekceważenie wymogu uzyskania koncesji może sporo kosztować niefrasobliwego przedsiębiorcę. Za prowadzenie bez niej działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia grozi grzywna, ograniczenie wolności albo nawet dwuletnie więzienie (art. 49 uoom).

Kto może działać w branży

Przedsiębiorca może się ubiegać o koncesję niezależnie od tego, w jakiej formie działa. Dostanie ją zarówno osoba fizyczna, jak i inny podmiot. Ważne jest co innego. Osoba fizyczna, która się stara o koncesję, musi bowiem posiadać szczególnego rodzaju licencję wydawaną tylko tym, którzy działają w branży ochroniarskiej. Chodzi o licencję pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego (art. 25 uoom).

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy o wydanie koncesji ubiega się nie osoba fizyczna, lecz np. spółka I tu jest gotowa odpowiedź. W przypadku przedsiębiorców innych niż osoby fizyczne wspomnianą licencję musi mieć – w zależności od formy prawnej firmy – przynajmniej:

jeden ze wspólników spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej,

członek zarządu,

prokurent lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Wystarczy, że licencję ma jedna z wymienionych osób. O wydanie licencji zainteresowany powinien się zwrócić do komendanta wojewódzkiego policji. Właściwy jest komendant tego województwa, w którym mieszka ubiegający się o licencję.

Bez licencji się nie obejdzie

Koncesję otrzyma tylko ten, kto sam ma wymaganą przez prawo licencję lub zapewnia udział w przedsiębiorstwie osoby, która ją ma. Dokładniej chodzi o tzw. licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia oraz licencję zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Ustawa szczegółowo wylicza warunki, jakim musi sprostać każdy, kto się o taki dokument ubiega.

Licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia może dostać ten tylko, kto:

ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

ukończył 21 lat, ma przynajmniej średnie wykształcenie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych stwierdzoną własnym oświadczeniem,

nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, a komendant komisariatu policji właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania wydał mu nienaganną opinię,

ma zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

Warunki otrzymania licencji zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia są takie same. Tyle tylko, że nie każde średnie wykształcenie wystarczy. Musi to być średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Kto może spotkać się z odmową

Otrzymanie koncesji nie jest wcale sprawą pewną. Dlatego przedsiębiorca powinien solidnie przygotować się do całej procedury. Organ koncesyjny może bowiem odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do tego, o co ubiegał się zainteresowany: gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności objętej koncesją, ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli, jeżeli przedsiębiorcy w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto uzyskaną kiedyś koncesję na działalność w zakresie ochrony osób i mienia z określonych w ustawie przyczyn, gdy przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która reprezentowała już inną firmę i której działalność spowodowała wydanie decyzji cofającej koncesję tej firmie, jeżeli przedsiębiorcę w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, gdy w stosunku do przedsiębiorcy otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość.

Co we wniosku

Koncesję wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Ta sama procedura obowiązuje też przy ewentualnym cofaniu koncesji (art. 16 uoom).

Minister udziela koncesji na wniosek zainteresowanego. Ustawa nie wymaga korzystania z urzędowych formularzy i wniosek można przygotować na zwykłej kartce papieru. Na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się jednak pomocniczy druk z którego przedsiębiorcy mogą korzystać (http: //www.mswia.gov.pl/dokumenty/załaczniki-2i34.pdf). – Warto użyć tego formularza, bo to przyspiesza postępowanie – mówi Emilia Salach-Pozowicz z MSWiA.

Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca powinien dołączyć następujące załączniki:

dokument określający status przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania wraz ze wskazaniem obszaru i miejsca wykonywania działalności gospodarczej , zakresu oraz formy usług ochrony osób i mienia, terminu ważności koncesji i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia,

urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przez właściwe osoby licencji drugiego stopnia,

zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz innych osób dysponujących wspomnianymi licencjami,

dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy i miejscem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydane przez właściwy urząd statystyczny albo urzędowo poświadczoną jego kopię,

zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż

przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych. Nieco dłuższa jest lista dokumentów, które do wniosku o wydanie koncesji musi dołączyć przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną. Oprócz wymienionych wyżej pism powinien on przygotować także:

umowę (statut) spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji przedsiębiorcy albo urzędowo poświadczone ich kopie, k odpis z właściwego rejestru, jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru,

wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z podaniem adresów ich miejsc zamieszkania,

listę udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 50 proc. udziałów lub akcji,

dokument określąjący proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania wspólników – gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym.

Co musi przedsiębiorca

Prowadzenie firmy ochroniarskiej to nie tylko obowiązku związane z koniecznością uzyskania koncesji. Oprócz tego przedsiębiorca zajmujący się działalnością gospodarczą polegającą na ochronie osób i mienia musi spełniać wiele innych wymogów, które nie dotyczą podmiotów działających w innych branżach.

W firmie ochroniarskiej należy m.in.:

prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów,

przedstawiać tę dokumentację na żądanie organu upoważnionego do kontroli,

dbać o zachowanie formy pisemnej wszystkich umów zawieranych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

czuwać nad tym, żeby w każdym momencie działalności gospodarczej przynajmniej jedna osoba miała licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego,

oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity umożliwiający identyfikację zarówno ich, jak i podmiotu zatrudniającego.

Koncesja nie na zawsze

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję, nie może być pewien, że w branży ochroniarskiej będzie działał wiecznie. Przede wszystkim dlatego, że dokument ten jest wystawiany na czas oznaczony. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej koncesji udziela się na okres od pięciu do 50 lat, jeżeli przedsiębiorca nie występował o krótszy termin (art. 47 ust. 3). Poza tym zawsze istnieje ryzyko utraty koncesji. Minister cofnie ją, jeśli (art. 22 uoom):

w zapadło prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, przedsiębiorca nic podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją,

przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją,

przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej określone w przepisach prawa.

Więcej Rzeczpospolita.