Wolne od podatku są tylko dochody zarobione w strefie…

Rzeczpospolita , autor: Ewelina Majewska , oprac.: GR

cze 28, 2007

Wolne od podatku są tylko dochody zarobione w strefie

Przychodów i kosztów finansowych ściśle związanych z działalnością prowadzoną w specjalne) strefie ekonomicznej nie bierzemy pod uwagą przy obliczaniu podatku dochodowego. Szkopuł jednak w tym, że nieraz trudno ustalić, czy mają one związek z działalnością w strefie.

Forward – zależnie od celu

Spółki strefowe, z uwagi na specyfikę swojej działalności (najczęściej produkcja) zawierają różne transakcje zabezpieczające. Są to , najczęściej forwardy, futures, opcje na waluty i surowce oraz inne instrumenty pochodne.

Taka działalność przynosi zyski lub generuje koszty finansowe, a przedsiębiorca strefowy stoi przed problemem, czy przychody osiągane na derywatach można zaliczyć do przychodów z działalności strefowej.

Interpretacje urzędów nie są jednoznaczne. Urzędnicy uzależniają kwalifikację takich przychodów od analizy konkretnego przypadku. Jednocześnie podkreślają, że ciężar dowodu, czy dana transakcja jest związana z działalnością strefową, czynie – spoczywa na podatniku.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w piśmie z 18 lipca 2006 r. (PUS.I/423/36/06) stwierdza, że transakcje pochodne mogą mieć na celu zabezpieczenie czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, ale mogą stanowić również odrębną działalność finansową, niezwiązaną z działalnością korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych".

Z kolei w interpretacji Drugiego Śląskiego US w Bielsku-Białej z 26 marca 2004 r. (PD/423-046/2004) czytamy, że: jeśli zawarcie transakcji forward związane jest z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością w strefie, koszty z tym związane mogą być oceniane jako łączące się z działalnością prowadzoną w strefie (…) Zawarcie kontraktu, niestanowiącego zabezpieczenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, będzie czynnością podjętą w ramach działalności finansowej, która jeśli nie jest objęta zezwoleniem na prowadzenie działalności w sse, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych".

Przedsiębiorcy działający w specjalnych strefach ekonomicznych są zwolnieni z podatku dochodowego. Wynika to wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to przysługuje jednak wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Oznacza to, że do dochodów.które mogą być zwolnione z opodatkowania, można zaliczyć tylko dochody z działalności wymienionej w zezwoleniach oraz te, które są ściśle związane z tą działalnością. I tu pojawia się problem zdefiniowania ścisłego związku z prowadzoną działalnością". Sprawa jest szczególnie trudna, gdy chodzi o wszelkiego rodzaju przychody i koszty finansowe.

Różnice kursowe jak forwardy

Przedsiębiorcy strefowi uzyskują też przychody i koszty z tytułu róż -nic kursowych, odsetek bankowych od lokat terminowych, od lokat typu overnight oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. Okazuj e się, że każdy z tych przychodów może być traktowany inaczej, jeżeli chodzi o zaliczenie bądź nie do przychodów strefowych zwolnionych z opodatkowania.

Więcej Rzeczpospolita.