Niższa składka rentowa utrudnia rachunki płacowe

, autor: Renata Majewska , oprac.: GR

cze 29, 2007

ZMIANY PRZEPISÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Niższa składka rentowa utrudnia rachunki płacowe

Zmniejszone składki na ubezpieczenia społeczne odliczasz dopiero z przychodu wypłaconego lub postawionego do dyspozycji pracowników po 30 czerwca

Nie decyduj e zatem miesiąc, za który wypłacamy pensje, ale data ich uiszczenia. Jeśli następuje to począwszy od i lipca bieżącego roku, z wynagrodzenia potrącamy 15,71 proc. składek na ubezpieczenia społeczne. I to bez względu na to, czy chodzi o zarobki należne za czerwiec, jeszcze za wcześniejsze okresy, czy też już za lipiec. Zmianę wprowadziła nowelizacja z 15 czerwca bieżącego roku ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prezydent podpisał ją 26 czerwca. Czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Spowodowało to utrudnienia w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na przełomie czerwca i lipca. Wyjaśniamy najważniejsze z nich.

Liczy się data wypłaty

Nowela ma obowiązywać z mocą od 1 lipca. Zredukowała ona składkę w części opłacanej przez ubezpieczonych z 6,5 do 3,5 proc. przychodu. Płatnicy nadal płacą do końca roku 6,5 proc. podstawy wymiaru. Składka na ubezpieczenia rentowe wynosi od 1 lipca do końca grudnia w sumie 10 proc. oskładkowanego wynagrodzenia zatrudnionego, z czego 6,5 proc. pokrywa zakład, a pracownik 3,5 proc. Od pensji wypłaconych jeszcze w czerwcu potrącamy zatem składki w wysokości 18,71 proc. przychodu (9,76 proc. składka emerytalna, 3,5 proc. rentowa i 2,45 proc. chorobowa). Docelowo od początku przyszłego roku wyniosą one łącznie 13,71 proc, w tym rentowe 1,5 proc.

Zasiłki trochę wyższe

Mniejsza składka rentowa powoduje relatywny wzrost zasiłków chorobowych. Ato dlatego, że podstawę ich wymiaru stanowi średnie wynagrodzenie wypłacone zwykle za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, pomniejszone o składki finansowane przez pracownika, czyli dotychczas o 18,71 proc. Dopiero od wynagrodzeń wchodzących do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 1 lipca br. odejmujemy 15,71 proc. tytułem składek pokrywanych przez zatrudnionego. Powstaje więc problem, jak wysokie składki potrącać od wynagrodzeń wliczanych do podstawy wymiaru zasiłków należnych za tegoroczny czerwiec, a wypłaconych w lipcu. Decyduje tu data wypłaty. Jeśli przypada ona po 30 czerwca, odliczamy już obniżone składki.

Trzeba wypłacić wyższe wynagrodzenia

Jeden z pracodawców dopytuje się, czy musi wypłacić lipcową pensj ę (płatną do 28 dnia tego mie -siąca) wyższą, czyli zmniejszoną o zredukowaną składkę rentową. Zastanawia się, czy kwotę odpowiadającą 3 punktom procentowym, o jaką składka ta uległa obniżeniu, może zabrać sobie. Pracownik i tak dostanie tyle, ile dotychczas – argumentuje. Nie ma takiej możliwości. Z wynagrodzenia brutto firmie wolno potrącić składki i podatki w ustawowej wysokości, a ponadto obowiązkowe potrącenia wyliczone w kodeksie pracy (np. alimenty). Na wszelkie inne potrącenia trzeba mieć zgodę zainteresowanego na piśmie.