Zostało mało czasu na rozliczenie pożyczek

Zakłady pracy chronionej do końca roku muszą oddać pożyczki wzięte z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

A to dlatego, że już 30 lipca wejdzie w życie część przepisów ze znowelizowanej 15 czerwca 2007 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowelą wszyscy, którzy przed 30 lipca wzięli z ZFRON pożyczkę na utrzymanie zagrożonych likwidacją stanowisk pracy muszą ją zwrócić w ciągu 12 miesięcy, nie później jednak niż do końca tego roku. Jeśli nie zrobią tego w terminie, zapłacą karę w wysokości 30 proc. pożyczki.

Korzyści będą utrzymane

Nadal jednak zakłady pracy chronionej będą mogły przekazywać na ZFRON różnicę między kwotą miesięcznego dofinansowania a wynagrodzeniem osiąganym przez pracownika. Od 30 lipca będą musiały to robić szybciej, bo w ciągu siedmiu dni od uzyskania korzyści.

Nowela wprowadza wyższe stawki pomocy publicznej na zatrudnionych niepełnosprawnych. Już od 30 lipca pracodawcy mogą liczyć na zwrot 90 proc. kosztów poniesionych na przeszkolenie pracowników, nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia na osobę. To więcej niż teraz (70 proc).

Nie będzie też warunku co najmniej dwuletniego zatrudniania pracowników.

Nowe rodzaje pomocy

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą mogli też korzystać z nowych rodzajów pomocy publicznej, takich jak zwrot części wynagrodzenia oraz wydatków poniesionych na utworzenie stanowiska pracy.

Natomiast niepełnosprawni, którzy chcą otworzyć własną firmę, będą mogli liczyć na dotację lub na pokrycie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jeszcze pół roku mają ZUS i PFRON, by przygotować się do reformy opłacania składek za niepełnosprawnych pracowników i chałupników. Dziś są finansowane, a od 1 stycznia 2008 r. będą refundowane. Dla pracodawców oznacza to, że najpierw zapłacą należne składki, a potem PFRON zwróci im pieniądze. Pod warunkiem, że będą terminowo i w prawidłowej wysokości opłacać składki. Przedsiębiorca nie dostanie zwrotu, jeżeli będzie miał dług wobec PFRON wyższy niż 100 zł.

Ulga na kolejne pół roku

Po raz kolejny przesunięto obowiązek opłacania składek ZUS przez rencistów przedsiębiorców. Jeszcze do końca tego roku obowiązkowo uiszczają tylko składkę zdrowotną, a emerytalna i rentowe są dla nich dobrowolne. Dopiero w rozliczeniach z ZUS za styczeń 2008 r. staną się one obowiązkowe. Po zapłaceniu będą mogli jednak wystąpić do PFRON o ich zwrot.

Fundusz odda składki emerytalną i rentowe do wysokości obliczonej od najniższej podstawy ich wymiaru, czyli od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co miesiąc przedsiębiorca będzie składał do PFRON informacje o podstawie wymiaru składek i ich opłaconych kwotach oraz wniosek o wypłatę refundacji.

Nie zapomniano również o niepełnosprawnych rolnikach i ich domownikach. Im PFRON odda składki: wypadkową, chorobową, macierzyńską oraz emerytalno-rentową.

Rolnik będzie składał odpowiedni wniosek co kwartał, bo składki też opłaca kwartalnie. Przedsiębiorcy oraz rolnicy będą mieli refundowane składki w ramach pomocy de minimis.

Bez młodych emerytów

Od stycznia 2008 r. pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń tylko pracowników, którzy nie są emerytami.

Jeszcze do końca roku przysługuje dofinansowanie na tych, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 6.5 mężczyzna). Spoza zakresu pomocy zostaną wyłączeni zatem ci, którzy są wcześniejszymi emerytami.

Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych będą wchodziły w życie etapami. Część z nich z mocą od 1 stycznia 2007 r., część -1 lipca 2008 r. Większość zacznie obowiązywać 30 lipca 2007 r., czyli po 30 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Więcej Rzeczpospolita.