Nie można wprowadzać beneficjenta w błąd…

Gazeta Prawna , autor: Mirosława Łapińska , oprac.: GR

lip 2, 2007

Przyznanie rolnikowi prawa do renty strukturalnej bez możliwości wypłaty należnych kwot naruszałoby zasadę stanowiącą, że prawo do renty strukturalnej jest związane ze świadczeniem finansowym. Organ, który nie wydal postanowienia o spełnieniu warunków do uzyskania renty strukturalnej z uwagi na wyczerpanie środków finansowych, postąpi! prawidłowo. Zapobiega to wprowadzeniu beneficjenta w błąd.

SYGN. AKT II SA/Ol 537/07

W sprawie rozpatrywanej przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie o przyznanie renty strukturalnej ubiegał się Joachim W. Decyzja Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie była odmowna.

Organ powołał się na par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Argumentował, że renty strukturalne są przyznawane jedynie do wysokości limitu określonego w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na uzyskiwanie rent strukturalnych lub też do dnia, w którym suma beneficjentów osiągnie zakładany na rok 2008 poziom. Agencja stwierdziła, że od momentu ukazania się Komunikatu Departamentu Obsługi Środków Towarzyszących z 20 listopada 2006 r. w sprawie obsługi wniosków o przyznanie rent strukturalnych wnioski rolników będą oddalane, ponieważ pieniądze już się skończyły i dalsze przyjmowanie wniosków jest niecelowe.

Zasady postępowania z wnioskami o renty strukturalne reguluje art.- 20 tego rozporządzenia. Procedura polega na tym, że organ bada wniosek o przyznanie renty strukturalnej i jeżeli rolnik warunki spełnia, to organ wydaje postanowienie o spełnieniu warunków do jej uzyskania. Po otrzymaniu postanowienia rolnik musi m.in. przekazać gospodarstwo rolne oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Dopiero po tym agencja wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania renty strukturalnej.

W sprawie Joachima W. organ tej procedury nie zachował. Rolnik od razu otrzymał decyzję odmowną, co wzbudziło wątpliwość sądu.

Organ uzasadniając swoje stanowisko wskazał jednak, że zrezygnował z pełnej procedury, aby nie wprowadzać rolnika w błąd. Gdyby bowiem zastosował tryb postępowania wynikający z rozporządzenia, to rolnik otrzymałby dwa sprzeczne rozstrzygnięcia administracyjne.

Więcej Gazeta Prawna.