Trzeba zsumować wszystkie odliczenia od dochodów…

Rzeczpospolita , autor: Danuta Frey , oprac.: GR

lip 3, 2007

Obliczając dochód do dodatku mieszkaniowego, trzeba przede wszystkim ustalić, co powinno być odliczone od przychodów -stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Definicję dochodu, który uprawnia do wypłaty dodatku mieszkaniowego, zawiera art. 3 ust. 3 ustawy z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek wypłaca się uprawnionym osobom, jeżeli ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Prezydent Zielonej Góry, a następnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w tym mieście stwierdzili, że Tadeusz R. nie może otrzymać dodatku. Ma bowiem taki dochód, że wysokość dodatku (uzależniona m.in. od dochodu) musiałaby być niższa niż 2 proc. najniższej emerytury. A w takich wypadkach, zgodnie z art. 7 ust. 6, dodatku się nie przyznaje.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.Tadeusz R. zarzucił, że do obliczenia dochodu wzięto jego rentę w kwocie brutto zamiast netto. Sąd uchylił decyzję SKO. Stwierdził, że Kolegium nie ustaliło, czy w

kwocie 67 zł potrąconych z ronty brutto mieści się składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od dochodu. Doliczyło także do dochodu dodatek do renty w wysokości 365 zł, który Tadeusz R. otrzymał na podstawie ustawy /. 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów (…), zmienionej w 2007 r. na ustawę o zapomodze pieniężnej.

SKO zaskarżyło ten wyrok do NSA. Broniło decyzji jako zgodnych z prawem. Art. 3 ust. 3 nie wymienia wspomnianego dodatku jako kwoty, która może być odliczana od przychodu. 67 zl różnicy między kwotą emerytury brutto i netto było zaliczką na podatek dochodowy, niepodlegającą odliczeniu.

NSA oddalił skargę kasacyjną. Uznał, że SKO nie wyjaśniło kwestii dodatku pieniężnego, a samo stwierdzenie, że nie podlega on odliczeniu, nie wystarczy. Przyjęto za dochód rentę w kwocie brutto według zaświadczenia ZUS. Netto jest ona niższa 067 zł. W tych 67 zł mieści się zaliczka na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne!, którą zgodnie z art. 3 ust. 3 należy odliczać od przychodu (sygn.l OSK1038/06).

Więcej Rzeczpospolita.