Czas na wnioski o rentę strukturalną…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

lip 4, 2007

Od 25 czerwca rolnicy mogą występować o przyznanie renty strukturalnej z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w swoich biurach powiatowych. W budżecie programu przewidziano na ten cel ponad 2,18 mld euro. Renta strukturalna przewidziana jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha (dla położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim) albo 3 ha w pozostałych województwach. Gospodarstwo można przekazać

następcy lub zbyć, powiększając tym samym jedno lub kilka gospodarstw innych rolników. Następca nie może przed przekazaniem prowadzić działalności rolniczej.

Możliwe jest też uzyskanie renty strukturalnej po przekazaniu gruntów na cele związane z ochroną przyrody lub ich zbyciu z przeznaczeniem do zalesienia. Rentę może dostawać rolnik wpisany do ewidencji producentów rolnych (prowadzonej przez ARiMR), który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Powinien prowadzić gospodarstwo rolne co najmniej 10 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. W tym czasie powinien być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat, również w chwili składania wniosku. Nie otrzyma renty, jeśli zalega ze składkami KRUS.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej to 150 proc. najniższej emerytury. Jej wysokość może wzrosnąć o kolejne 100 proc, jeżeli rolnik jest w związku małżeńskim, a małżonkowie spełniają wszystkie warunki do przyznania renty strukturalnej . Jeśli przekazał gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty strukturalnej zostaje powiększona o 15 proc. najniższej emerytury.

Więcej Rzeczpospolita.