Elastyczne formy organizacji czasu pracy…

Gazeta Prawna , autor: Jadwiga Sowińska , oprac.: GR

lip 5, 2007

Przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy zawierają wiele rozwiązań prawnych sprzyjających stosowaniu elastycznych form organizacji czasu pracy. Od specyfiki funkcjonowania danego pracodawcy, a także mobilności jego załogi zależy, w jakim zakresie rozwiązania te zostaną wykorzystane.

Przepisy kodeksu pracy w art. 142 przewidują możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, jeżeli pracownik wystąpi z takim wnioskiem do pracodawcy. Zatem indywidualny rozkład czasu pracy może być opracowany wyłącznie na pisemne życzenie pracownika, jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na dopasowanie rozkładu czasu pracy do potrzeb konkretnego pracownika i da się to pogodzić z systemem czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony.

Indywidualny rozkład czasu pracy

Przepisy kodeksu pracy nie wymagają od pracownika, aby uzasadniał swój wniosek dotyczący indywidualnego rozkładu czasu pracy. Może on zatem, formułując wystąpienie do pracodawcy, ograniczyć się jedynie do wskazania, jakie są jego oczekiwania związane z indywidualnym rozkładem czasu pracy i jak długo chciałby z takiego rozkładu korzystać. Może także, jeżeli uzna to za celowe, wskazać przyczyny uzasadniające wniosek.

W każdym przypadku decyzja w kwestii stosowania do pracownika indywidualnego rozkładu czasu pracy zależeć będzie od pracodawcy, który, rozpatrując wniosek pracownika, będzie brał pod uwagę zwłaszcza możliwość pogodzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy z warunkami wykonywania pracy w systemie czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony.

Najczęściej wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy dotyczy przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia przez niego pracy i jest uzasadniony trudnościami komunikacyjnymi, koniecznością odprowadzania dziecka do przedszkola lub szkoły, potrzebą wypełniania konkretnych obowiązków rodzinnych (np. opieką nad chorym członkiem rodziny). Rzadziej chodzi o możliwość pogodzenia obowiązków pracowniczych u danego pracodawcy z dodatkowym zatrudnieniem u innego pracodawcy lub wykonywaniem innej dodatkowej pracy (przykład 1, 2, 3).

Rozważenia wymaga, czy wniosek pracownika dotyczący indywidualnego rozkładu czasu pracy może także dotyczyć wyznaczenia dniami wolnymi od pracy, z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, innych dni niż przyjęte dla pozostałych pracowników. Wydaje się, że jest to dopuszczalne, bowiem pojęcie rozkładu czasu pracy jest szerokie i obejmuje również wyznaczenie pracownikowi dni pracy i dni wolnych od pracy w obowiązującym pracownika systemie czasu pracy oraz okresie rozliczeniowym czasu pracy.

Więcej Gazeta Prawna.