Krytyka planu działań na rzecz zatrudnienia…

KURIER LUBELSKI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 6, 2007

Według ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 r. nie spełnia swojej roli jako dokument stanowiący odpowiedź na Zintegrowane Wytyczne na rzecz Wzrostu Zatrudnienia na lata 2005-2008 oraz Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, która także mówi o wzroście zatrudnienia. Zdaniem KPP, w Krajowym Planie Działań zabrakło:

propozycji rozwiązań problemu braku mobilności pracowników pozwalających na przepływ bezrobotnych z rejonów o bardzo wysokim wskaźniku do rejonów, gdzie pracowników zaczyna brakować;

jednoznacznego podejścia do zjawisk migracyjnych. W dalszym ciągu jesteśmy na poziomie analizowania, a nie konstruowania polityki migracyjnej;

nawiązania do bardzo ważnej, z punktu widzenia pracodawców, kwestii otwierania naszego rynku pracy dla pracowników z krajów trzecich, które nie są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Potrzeby rynku, polskiej gospodarki, sytuacja demograficzna oraz wyjazdy polskich specjalistów za granicę przemawiają za aktywną polityką migracyjną mającą charakter selektywny i ukierunkowany na konkretne zawody i branże;

określenia polityki stworzenia warunków do utrzymywania na rynku zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia;

Więcej Kurier Lubelski.