O przywróceniu do pracy i odszkodowaniu orzeka sąd…

Gazeta Prawna , autor: Marzena Kułaga , oprac.: GR

lip 9, 2007

Wadliwe rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia

O przywróceniu do pracy i odszkodowaniu orzeka sąd

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy w trybie natychmiastowym przysługuje pracownikowi niezależnie od wysokości szkody.

Nierzadkie są przypadki, kiedy pracodawca rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia czyni to z naruszeniem przepisów prawa. W takich sytuacjach pracownik nie pozostaje bezbronny. Może on wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie.

Wybór roszczeń

Przywrócenia do pracy albo odszkodowania może domagać się pracownik, z którym pracodawca, z naruszeniem przepisów, rozwiązał bez wypowiedzenia umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Jeśli umowa była zawarta na czas określony lub wykonywania określonej pracy, alternatywa roszczeń istnieje tylko, gdy nie upłynął jeszcze termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, jest na tyle krótki, że przywrócenie do pracy byłoby niewskazane.

W niektórych sytuacjach sąd może orzec odmiennie od roszczenia pracownika. Mimo wystąpienia przez pracownika z żądaniem przywrócenia do pracy sąd może bowiem przyznać odszkodowanie, jeżeli ustali, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe.

Nie dotyczy to jednak pracowników, którzy z mocy przepisów są chronieni przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, np. pracownic w ciąży czy też w okresie urlopu macierzyńskiego, pracowników, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy – takim wypadku nawet szczególnie chronionym pracownikom przyznaje się odszkodowanie. Wyjaśnić trzeba, że nie jest możliwa sytuacja, w której pracownik występuje z roszczeniem o odszkodowanie, a sąd przywraca go do pracy. 

PRZYKŁAD: SKUTKI PRZYZNANIA ODSZKODOWANIA

Jacek M. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2006 r. Pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał z nim umowę bez wypowiedzenia 30 listopada 2006 r. Sąd zasądził odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za miesiąc (taki jest okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy). Okres, za który przyznano odszkodowanie – czyli miesiąc – będzie wliczony Jackowi M. do okresu zatrudnienia.

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku umów na czas określony albo na czas wykonywania określonej pracy należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za trzy miesiące.

Więcej Gazeta Prawna.