Czy warto kontynuować ubezpieczenia po zwolnieniu z pracy…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

lip 10, 2007

Osoby samodzielnie opłacające składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzyskują staż ubezpieczeniowy, który w przyszłości pozwoli im nabyć prawo do emerytury.

Kontynuowanie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych wiąże się z koniecznością opłacania składek na te ubezpieczenia. Aby zyskać okres ubezpieczenia, trzeba co miesiąc finansować z własnych środków składki. Jest to zatem rozwiązanie korzystne np. dla osób objętych zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy, które otrzymują odszkodowanie, pracujących na podstawię umowy

0 dzieło czy otrzymujących dochody z najmu.

Uzyskanie prawa do emerytury przez osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. i niektóre urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. uzależnione jest od udokumentowania w określonym wymiarze okresów składkowych i nieskładkowych. Dlatego osoby z wymienionych grup wiekowych, jeśli nie posiadają tytułów do ubezpieczeń (nigdzie nie pracują), decydują się czasem na kontynuowanie ubezpieczeń. Okres kontynuowania ubezpieczeń jest okresem składkowym w rozumieniu przepisów emerytalnych.

Kto może się ubezpieczyć

Prawo kontynuowania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przysługuje osobom objętym obowiązkowo tymi ubezpieczeniami (np. pracownikom) , obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium RP, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa, po ich ustaniu. Warto jednak wiedzieć, że wymienione osoby nie mogą samodzielnie opłacać za siebie składek na ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie określa, jak długo dana osoba musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, aby mieć prawo do kontynuowania ubezpieczeń. Teoretycznie może to być nawet jeden dzień. Nie ma również ograniczeń co do

terminu kontynuowania tych ubezpieczeń. Osoba zainteresowana może więc przystąpić do tych ubezpieczeń na okres dłuższy, np. kilkuletni lub krótki – kilkudniowy. Trzeba jednak zapamiętać, że gdy okres kontynuowania ubezpieczeń przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.

Brak tytułów do ubezpieczeń

Trzeba zapamiętać, że ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą być kontynuowane tylko wówczas, gdy osoba nie ma innych tytułów, z których mogłaby podlegać ubezpieczeniom. W przypadku gdy osoba, która złożyła wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń, uzyskuje ponownie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, np. zostaje zatrudniona na podstawie umowy emerytalnemu i rentowym od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami. Data ta może być zatem wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Przykładowo osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę do dnia 9 czerwca 2007 r. termin 30-dniowy na złożenie wniosku o kontynuowanie ubezpieczeń upływa 9 lipca 2007 r. Jeżeli w tym terminie wniosek zostanie złożony, jako datę przystąpienia do ubezpieczeń można podać 10 czerwca 2007 r.

Więcej Gazeta Prawna.