Niższa składka rentowa utrudnia ustalanie zasiłków chorobowych…

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lip 11, 2007

Zmienione od 1 lipca przepisy ubezpieczeniowe skomplikują sposób Uczenia podstawy wymiaru zasiłków dla osób, które zachorują w sierpniu lub później

Przykład 2

Chodzi o nowelę z 15 czerwca kilku ustaw, w tym o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 115, poz. 792). Obniżyła ona z 13 do 10 proc. składkę rentową. W piątek, 6 lipca, pisaliśmy o utrudnieniach w liczeniu zasiłków dla pracowników, z jakimi będą się wkrótce borykać specjaliści płacowi. Dziś o zasiłkach dla przedsiębiorców i zleceniobiorców.

Niższe składki od lipca

Po zmianach przychodem ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, przyjmowanym do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, j est podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe tej osoby po odliczeniu: * 18,71 proc. tej podstawy wymiaru -jeśli chodzi o przychód za okres do 30 czerwca, 15,71 proc. – za okres od 1 lipca do końca roku, 13,71 proc. – za okres po 31 grudnia br.

Przykład 1

Pani Iza podlega od 1 stycznia br. ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu współpracy z rzemieślnikiem. Załóżmy, że zachoruje w sierpniu. Podstawą wymiaruje] zasiłku chorobowego jest przeciętny miesięczny przychód za okres od stycznia do lipca 2007 r., czyli: *po 1202,12 zł (podstawa wymiaru składki chorobowej 1478,80 zł minus 18,71 proc.) – za styczeń i luty, po 1298,62 zł (159751 zł minus 18,71 proc.) – za marzec, kwiecień i maj, 132135 zł (1625AS zł minus 18 procJ – za czerwiec, k 1570,12 zł (1625A8 zł minus 15,71 proc.) – za lipiec. Podstawa zasiłku wyniosła więc 128451 zł {[(1202,12 złx2 miesiące) + (1298,62 zł x 2 miesiące) +132135 zł +1370,12 zł]: 7 miesięcy).

Pani Ela jest początkującą fryzjerką. Prowadzi salon od stycznia br., opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, a więc od 280,80 zł. Przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od początku prowadzenia działalności. Załóżmy, że w sierpniu urodzi dziecko. Przychód uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyniósł:

<f po 228,26 zł (podstawa wymiaru składek chorobowych 280,80 zł minus i8,7iproc.) – za okres od stycznia do czerwca, * 236,69 zł (podstawa wymiaru składek chorobowych 280,80 zł minus 15,71 proc.) – za lipiec. Podstawa wymiaru miesięcznego zasiłku równa się więc 22946 zł {[(22846 złx6 miesięcy) + 236,69 zł]: 7 miesięcy}.

Liczy się data wypłaty

Niższe składki potrącamy z przychodów ubezpieczonych niebędących pracownikami, wypłaconych od 1 lipca do końca br. Ustalając podstawę wymiaru zasiłków, przychód wypłacony po 30 czerwca pomniejszamy o 15,71 proc, nawet jeśli przysługiwał za okresy wcześniejsze. Dotyczy to: chałupników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, zleceniobiorców i agentów, wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób stanowi uzyskany przychód lub wynagrodzenia. Zasady tej nie stosujemy natomiast do tych ubezpieczonych, dla których podstawą wymiaru składek są: zadeklarowana kwota, minimalne wynagrodzenia za pracę albo świadczenie pieniężne.

Chałupnicy

Osoby wykonujące pracę nakładczą, tzw. chałupnicy, przystępują do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie. Prawo do zasiłku chorobowego nabywają jednak dopiero po opłacaniu tych składek przez 180 dni. Za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego podmiot ich zatrudniający (nakładca) wypłaca im wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 kodeksu pracy. Wynika tak z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (DzU z 1976 r. nr 3. poz. 19 ze zm.). Potem, czyli od 34 dnia choroby, przysługuje im zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS.

Więcej Rzeczpospolita.