Jak dopłacać do wypoczynku pracowników z funduszu socjalnego…

Rzeczpospolita , autor: Jadwiga Stefaniak , oprac.: GR

lip 11, 2007

Prowadząc fundusz socjalny, masz prawo wesprzeć z jego środków wakacyjne wyjazdy zatrudnionych i emerytów. Możesz np. zorganizować dla nich po preferencyjnych cenach wczasy we własnym ośrodku turystycznym. Albo też pokryć im większość wydatków na wypoczynek, jaki zaplanowali na własną rękę, tzw. wczasy pod gruszą. Wszystkie te koszty wolno zakładowi sfinansować ze środków funduszu socjalnego. Wynika to z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.; dalej ustawa). Fundusz socjalny tworzą pracodawcy:

o statusie jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych bez względu na liczebność personelu, inni, zatrudniający i stycznia przynajmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Pozostali przedsiębiorcy, czyli dysponujący 1 stycznia najwyżej 20 pełnymi etatami, wybierają między prowadzeniem funduszu socjalnego a świadczeniami urlopowymi. Gdy zdecydują się na te ostatnie, wypłacają je każdemu pracownikowi wybierającemu się na urlop obejmujący 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku.

Regulamin rozstrzyga o obowiązkach

Czy każdy pracodawca musi posiadać środki socjalne, z których będzie pomagał podwładnym wyjeżdżającym na wakacje

To fakt, że wszyscy pracodawcy podlegają zasadniczo ustawie i na wszystkich nakłada ona pewne obowiązki socjalne wobec załogi. Nie każdy jednak pracodawca spoza sfery budżetowej musi mieć przez cały czas fundusz socjalny, a mniejszy – wypłacać świadczenia urlopowe. Mogą oni bowiem w ogóle zrezygnować z tworzenia funduszu lub uiszczania świadczeń, oczywiście po dochowaniu pewnych formalności. Pozwala na to art. 4 ustawy. Przedsiębiorcy odstępują od funduszu, zmieniając odpowiednio przepisy wewnętrzne: układu zbiorowego, a w razie jego braku – regulaminu wynagradzania. Takich decyzji nie podejmują jednak samodzielnie, lecz w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem załogi. Małe zakłady, nieobjęte układem i niezobowiązane do wydania regulaminu płacowego, informują o tym załogę do końca stycznia. Osoby zatrudnione w firmach, które podejmą taką decyzję, nie mają co liczyć na finansowe wsparcie wakacyjnych planów.

Wykupiłem w agencji turystycznej wczasy dla siebie i dzieci w wieku szkolnym. Gdzie mam sie dowiedzieć o możliwość uzyskania ewentualnej dopłaty z funduszu socjalnego spółki, w której pracuję

Firma prowadząca fundusz socjalny gospodaruje jego środkami na podstawie regulaminu funduszu socjalnego. W regulaminie tym ustala, w uzgodnieniu ze związkiem lub z przedstawicielem pracowników, zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz warunki korzystania ze świadczeń. Uprawnieni do pomocy z funduszu powinni mieć dostęp do informacji o możliwościach i zasadach ubiegania się o nią, w tym o dopłaty do urlopu. Upowszechnienie regulaminu jest obowiązkiem pracodawcy. Powinien on to zrobić w sposób przyjęty w danym zakładzie. Uzupełnieniem regulaminu jest zwykle tzw. informacja o działalności socjalnej na dany rok, zawierająca ustalenia co do podziału środków funduszu i wysokości świadczeń.

Zajmuję się rozliczaniem płac i funduszu socjalnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakiego rodzaju wypoczynek zatrudnionych pracodawca może dofinansowywać ze środków socjalnych

Nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. Mogą to być różne imprezy turystyczne oferowane przez wyspecjalizowane podmioty. Przypominam, że od 18 kwietnia 2007 r. (data ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca br.; K 40/04) środki funduszu wolno przeznaczać na dopłaty do usług wypoczynkowych świadczonych poza granicami kraju. W praktyce o rodzajach i formach wypoczynku, wysokości i częstotliwości dofinansowań rozstrzygają postanowienia regulaminu socjalnego. Odzwierciedlają one z jednej strony preferencje zatrudnionych, a z drugiej – możliwości finansowe samego funduszu. Pracodawca nie decyduje ponadto sam o zawartości regulaminu, ale uzgadnia go ze związkiem bądź – gdy go nie ma – z reprezentantem załogi. Firmy pokrywają zwykle z funduszu kupno lub dopłacają do wypoczynku tzw. zorganizowanego, czyli złożonego z szeregu usług turystycznych, np. noclegowych, gastronomicznych, transportowych, sportowo-rekreacyjnych. Chodzi np. o wczasy rodzinne, wczasy w mieście, obozy, kolonie, półkolonie, rajdy, zielone szkoły, spływy kajakowe, biwaki itp. W wielu zakładach pracownicy wolą otrzymać wsparcie na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą. Przyznanie go oraz wysokość są warunkowane przede wszystkim korzystaniem przez pracownika z wypoczynku urlopowego (np. trwającego przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych) oraz wykazaniem się określonym dochodem na osobę w rodzinie.

Więcej Rzeczpospolita.