Nie można ponownie występować o lokal sogalny

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

lip 12, 2007

Osoba, która wystąpiła za późno do sądu o przyznanie jej w związku z eksmisją lokalu socjalnego, nie może się zwrócić o to ponownie. Nawet jeśli jej sytuacja się zmieniła i sąd nie mógłby odmówić przyznania takiego lokalu

Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 6 lipca 2007 r. Wyrok nakazujący eksmisję Bogumiły S. ze spółdzielczego mieszkania zapadł w 1998 r., a więc na długo przed wejściem w życie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów zobowiązującej sąd do orzeczenia w wyroku eksmisyjnym o prawie do lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia O wykonanie wyroku z 1998 r. spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła po raz pierwszy w 2002 r.

Sześć miesięcy na wystąpienie do sądu

W marcu 2002 r. komornik zawiadomił Bogumiłę S. o przewidzianej w art. 35 ust. 4 ustawy z 2001 r. możliwości wystąpienia do sądu o przyznanie jej lokalu socjalnego. Poinformował ją również o tym, że możliwość ta wygaśnie, jeśli nie zwróci się do sądu w ciągu sześciu miesięcy od tego zawiadomienia. To ostatnie zawierało informację, że jeśli komornik nie otrzyma z sądu w ciągu następnych sześciu miesięcy nakazu wstrzymania eksmisji, to podejmie postępowanie na nowo.

W art. 35 przewidziano prawo wystąpienia do sądu o przyznanie lokalu socjalnego dla wszystkich osób, wobec których wyroki eksmisyjne zapadły przed wejściem w życie ustawy z 2001 r., a którym według art. 14 ust. 4 tej ustawy sąd nie mógłby go odmówić. Należała do nich Bogumiła S., która była wówczas bezrobotna i poważnie chora. Jej mąż – rencista – spełniał kryteria do korzystania z pomocy społecznej.

Komu sąd nie może odmówić mieszkania

Sąd nie może odmówić przyznania w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego, który ma dostarczyć gmina, mieszkającym w danym lokum:

kobiecie w ciąży,

małoletniemu, osobie niepełnosprawnej albo ubezwłasnowolnionej

oraz osobom sprawującym nad nimi opiekę wspólnie z nimi zamieszkałym, m obłożnie chorym, 11 emerytom i rencistom spełniającym kryteria do korzystania z pomocy społecznej,

osobie mającej status bezrobotnego,

osobie spełniającej przesłanki określone przez gminę.

Sąd nie ma takiego obowiązku, jeżeli wskazane osoby mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Więcej Rzeczpospolita.