Jak ubiegać się o świadczenia rodzinne….

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

lip 12, 2007

Podobnie jak w ubiegłym roku, za ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłatę odpowiadają wyłącznie gminy. To tam trzeba składać wniosek o pomoc.

Właśnie rozpoczął się okres składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się od września. Zarówno osoby, które po raz kolejny ubiegają się o świadczenia, jak i te, które robią to po raz pierwszy, powinny pamiętać o konieczności dostarczenia gminie zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za 2006 rok. Ponadto mogą być poproszone o dostarczenie innych dokumentów w zależności do tego, o jaki rodzaj pomocy będą się ubiegać.

Kto może się ubiegać

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata następują na wniosek:

małżonków lub jednego z nich,

rodziców lub jednego z rodziców,

opiekuna prawnego dziec-. ka,

opiekuna faktycznego dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie),

osoby uczącej się (osoba pełnoletnia uczącą się, nie-pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony),

pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej niepełnosprawnej osoby.

Z wnioskiem o świadczenia na dziecko (jego wzór jest załącznikiem do odpowiedniego rozporządzenia, dysponują nim gminy) może jednak wystąpić tylko jedna z osób uprawnionych. W sytuacji gdy zrobi to więcej z nich, świadczenia zostaną wypłacone tej osobie, która wniosek złożyła jako pierwsza. Jeżeli jednak dziecko wychowuje jedno z rodziców, to świadczenia wypłaca się temu, pod opieką którego znajduje się dziecko.

Po pomoc do gminy

Ód września ubiegłego roku świadczenia rodzinne wypłacają wyłącznie gminy. Podobnie będzie w kolejnym okresie zasiłkowym, rozpoczynającym się we wrześniu tego roku. W praktyce przyznawaniem świadczeń zajmują się albo upoważnieni pracownicy urzędów gmin albo ośrodków pomocy społecznej (gminy mogły zlecić tym ośrodkom wypłatę pomocy).

Termin wypłaty

Data złożenia wniosku o świadczenia rodzinne ma wpływ na termin ich wypłaty.

Przepisy stanowią bowiem, że prawo do świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Im wcześniej zostanie złożony kompletny wniosek, tym szybciej można otrzymać pieniądze.

Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc złożyła wniosek wraz z dokumentami do końca lipca, to świadczenia rodzinne za wrzesień (początek okresu zasiłkowego) powinny zostać wypłacone do końca września. Jeśli zrobi to w sierpniu lub wrześniu, świadczenia za wrzesień powinny zostać wypłacone do końca października.

PRZYKŁAD: POŚWIADCZENIE SZKOŁY

Rodzice wychowują dwoje dzieci w wieku 10 i 18 lat. Młodsze uczy się w podstawówce, starsze w liceum. Ubiegają się o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na oboje dzieci. W takiej sytuacji muszą przedstawić (oprócz innych koniecznych dokumentów) zaświadczenie ze szkoły starszego dziecka (młodsze objęte jest obowiązkiem szkolnym, więc gminy nie wymagają takiego zaświadczenia), że będzie ono kontynuować naukę w roku szkolnym 2007/2008.

PRZYKŁAD: ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY

Pracownica, która ma prawo do świadczeń rodzinnych, chce skorzystać z urlopu wychowawczego. Jeśli będzie się starać w gminie o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego, do wniosku o to świadczenie rodzinne musi dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie, na jaki urlop został udzielony. Takie zaświadczenia pracodawcy wystawiają od 1 maja 2004 r. Gmina musi bowiem wiedzieć, na jaki czas jest udzielony urlop i do kiedy ma wypłacać dodatek.

Więcej Gazeta Prawna.