Nie zawsze zwolnisz poszkodowanego w wypadku…

Rzeczpospolita , autor: Jadwiga Sztabińska , oprac.: GR

lip 13, 2007

Nie wolno zwolnić pracownika, dopóki jest on na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy pracy albo w drodze do lub z pracy. Ale to, czy będziesz mógł to zrobić, gdy wróci, zależy od jego stanu zdrowia i rodzaju wypadku
i po wypadku w drodze do lub z pracy

Wypadek przy pracy i wypadek w drodze do lub z pracy to dwa odmienne zdarzenia. Przedstawia to porównanie dotyczące pracowników. Różnice wynikają z odmiennych przepisów regulujących oba rodzaje wypadków, choć czasami stosujemy te same rozwiązania, np. przy obliczaniu rent czy zasiłków chorobowych.

Każdy pracownik, który po wypadku przy pracy albo w drodze do lub z pracy jest na chorobowym, korzysta z ochrony przed utratą pracy (art. 41 k.p.). Ochrona ma jednak limit czasowy. Wynosi on:

182 dni okresu zasiłkowego i pierwsze trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego – dla zatrudnionego w tej firmie co najmniej sześć miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy jest efektem wypadku przy pracy,

trzy miesiące – dla zatrudnionego krócej niż sześć miesięcy.

Po upływie tych okresów możesz z nimi rozwiązać umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 k.p., o ile są nadal niezdolni do wykonywania pracy.

Wraca do firmy po wypadku przy pracy…

Jeśli orzeczenie stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku, zakład ma obowiązek dopuścić do pracy (por. art 229 § 2 i 4 kp.). Zamyka to mu drogę do wypowiedzenia umowy, uzasadnionego złym stanem zdrowia czy nieprzydatnością na zajmowanym stanowisku. Powody te byłyby nieprawdziwe i gdyby zatrudniony skierował sprawę do sądu, ten mógłby uznać wypowiedzenie za nieuzasadnione. Przyczyny muszą więc być inne. Konieczność ich podania dotyczy wyłącznie wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony (art30§4k.p-).

Nawet jeśli pracownik faktycznie nie może wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku, szef nie może go zwolnić. Wówczas ma obowiązek przenieść go na inne stanowisko (por. wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 585/00). Obowiązek przeniesienia do odpowiedniej pracy wynika z art. 23ik.p.i powstaje, jeżeli spełnione są dwa warunki: * z orzeczenia lekarskiego wynika, że zatrudniony jest niezdolny do świadczenia dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy, pracownik nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

A co robić, jeśli przeniesienie jest niemożliwe Odpowiedzi nie znajdziemy w żadnym przepisie kodeksu pracy, co nie znaczy, że sytuacja jest patowa. Pracodawcy wolno wtedy wypowiedzieć umowę. Podczas wymówienia zatrudniony nie może jednak pracować na dotychczasowym stanowisku. Trzeba go więc zwolnić z obowiązku świadczenia pracy do czasu rozwiązania umowy.

przedstawi orzeczenie lekarskie po badaniach kontrolnych stwierdzające:

zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku – firma powinna go do niej dopuścić, a jeśli potem zechce go zwolnić – może dać wypowiedzenie,

brak zdolności do świadczenia dotychczasowej pracy – pracodawca może mu wypowiedzieć umowę o pracę i to uzasadnioną przeciwwskazaniami do wykonywania dotychczasowej (por. wyrok SN z 16 grudnia 1999 r., I PKN 469/99). W tym wypadku nawet niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy nie zobowiązuje do przeniesienia osoby na inne, odpowiednie stanowisko.

Więcej Rzeczpospolita.