Jutro wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które mają ułatwić pracodawcom przyjmowanie absolwentów CIS. Obecnie może on liczyć na refundację przez 12 miesięcy części wynagrodzenia takiego absolwenta, pod warunkiem że przyjmie go do pracy na co najmniej 18 miesięcy. Od jutra refundacja przysługuje przez 12

miesięcy pod warunkiem zatrudnienia na okres co najmniej 12 miesięcy. Zmieniają się też kwoty refundacji: w pierwszych trzech miesiącach – do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (było 80 proc), w kolejnych trzech – 80 proc. zasiłku (było 60 proc), a w następnych do 60 proc. zasiłku (było 40 proc).

Zwiększy się też liczba danych, przekazywanych organom nadzorującym centra. Do tej pory centra musiały przekazywać m.in. dane o liczbie pracowników, obecnie -także planowane rodzaje umów o pracę i ich wymiar czasu pracy. Właściwy wojewoda ma być informowany o każdej zmianie dotyczącej organizacji Centrum (np. liczba pracowników czy zmiana programu) w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany. Wydłużony został czas, w którym można składać wniosek o nadanie statusu CIS. Podmioty uprawnione mogą składać swoje wnioski przez 30 dni w kwietniu i wrześniu. Status ma być nadawany na pięć, a nie na trzy lata.

Nowe przepisy umożliwiają niepełnosprawnym udział w zajęciach CIS. Polska ma niezwykle niski wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych – w krajach dawnej Piętnastki wynosi on od 29 do 53 proc, natomiast w Polsce około 17 proc

Więcej Gazeta Prawna.