Nie tak łatwo odzyskać nadpłacone zasiłki…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

lip 13, 2007

Nienależnie wypłacony zasiłek możesz potrącić z wynagrodzenia pracownika. W razie sporu musisz jednak poczekać na decyzję ZUS ustalającą zwrot

Pracodawca wypłacający świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (zgłaszający 30 listopada poprzedniego roku powyżej 20 osób do ubezpieczenia chorobowego) musi się czasami Uczyć z ewentualnym wypłaceniem zasiłku, który się nie należał.

Nienależne świadczenia

Zatrudniony pobrał nienależne świadczenie jeśli:
spowodował niezdolność do pracy umyślnym przestępstwem – w takiej sytuacji wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy nie przysługująca cały okres zwolnienia lekarskiego,
spowodował absencję nadużyciem alkoholu – za pierwsze pięć dni absencji,
wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem – za cały czas niezdolności do pracy,
nie stawił się na badanie kontrolne, na które wezwał go lekarz orzecznik – od dnia następnego po dacie stawiennictwa,
lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po wezwaniu na kontrolne badanie określi wcześniejszą datę ustania zdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu – od daty określonej przez lekarza orzecznika,
gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane – za cały okres zwolnienia.

Można potrącić z bieżącej wypłaty

Powstałą tak nadpłatę szef może sobie odebrać z uiszczanych na bieżąco pracownikowi świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Pozwala mu na to art. 66 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.; dalej ustawa).
Co więcej, wolno mu również, nie pytając zainteresowanego o zgodę, odliczyć ją z wypłacanych mu wynagrodzeń. Dopuszcza to z kolei art. 87 § 7 kodeksu pracy, według którego z wynagrodzenia za pracę potrącamy w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

W razie sporu, gdy zatrudniony kwestionuje istnienie nadpłaty, nie pozostaje nic innego, jak czekać na prawomocną decyzję ZUS, stanowiącą tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym. Mówi o tym art. 66 ust. 2 oraz art. 15 -17 i art. 59 ust. 6-7 ustawy.

Płatnicy nie mają kompetencji do wydawania takich decyzji. W razie wątpliwości co do ustalenia prawa do zasiłku lub jego wypłaty mogą jedynie wystąpić do oddziału ZUS o stosowne rozstrzygnięcie. O wydanie decyzji w sprawie zasiłku może wystąpić do ZUS również sam ubezpieczony albo osoba uprawniona w jego imieniu. Prawomocna decyzja (od której nie złożono odwołania) oddziału ZUS w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przysługuje od niej odwołanie do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (adres właściwego sądu ZUS powinien podać na decyzji), w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tego oddziału, który wydał decyzję. W takiej sytuacji nadpłatę ściąga się w trybie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. DzU z 2002 r. nr 110, poz. 968 ze zm).

Więcej Rzeczpospolita