Organ ma obowiązek orzec o niedotrzymaniu terminu…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 16, 2007

STAN FAKTYCZNY

W listopadzie 2005 r. prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) odmówił rozłożenia na raty oraz umorzenia należnych od przedsiębiorcy wpłat na PFRON.

Przedsiębiorca odwołanie nadał w urzędzie pocztowym 30 listopada 2005 r. Organ odwoławczy stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu stwierdził, że skoro zaskarżona decyzja doręczona została stronie 15 listopada 2005 r., to 14-dniowy termin do wniesienia odwołania upływał z dniem 29 listopada 2005 r. Odwołanie wniesione 30 listopada 2005 r. złożone zostało więc z jednodniowym opóźnieniem. Strona nie złożyła również wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

UZASADNIENIE

Sprawa ostatecznie trafiła na wokandę sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za bezzasadną. Przypomniał, że zgodnie z art. 223 par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia uchybienie terminowi do. wniesienia odwołania.

Sąd nie miał wątpliwości, że skarżący złożył odwołanie z jednodniowym przekroczeniem terminu zakreślonego dla dokonania tej czynności. Skutkiem uchybienia terminowi do wniesienia odwołania jest zgodnie z Ordynacją podatkową stwierdzenie tego faktu w formie postanowienia. Jak podkreślił WSA w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że stwierdzenie uchybienia terminowi do złożenia odwołania nie zależy od uznania organu odwoławczego, gdyż obowiązek taki wynika wprost z ustawy. Każde, nawet nieznaczne, przekroczenie terminu zobowiązuje organ odwoławczy do wydania postanowienia stwierdzającego jego uchybienie.

Bezzasadny zdaniem sadu był też zarzut skargi, że strona nie została pouczona o terminie, w jakim należy wnieść odwołanie od decyzji organu I instancji. Decyzja I instancji zawiera bowiem w tej kwestii odpowiednie pouczenie.

…Więcej Rzeczpospolita