Własny transport i hotel nie powinny być opodatkowane tak jak..

Rzeczpospolita , autor: Krzysztof Biernacki , oprac.: GR

lip 16, 2007

ORGANY PODATKOWE ZMIENIŁY STANOWISKO, TŁUMACZĄC SIĘ DYREKTYWĄ

Własny transport i hotel nie powinny być opodatkowane tak jak cała usługa

Biura podróży ciągle nie wiedzą. Jak rozliczać własne świadczenia, które są elementem usługi turystycznej

O zasadach rozliczania takich usług mówi art. 119 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest kwota marży, pomniejszona o należny podatek. Marża to różnica między należnością, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną zakupu przez biuro towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Zapis ten odpowiada art. 308 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347, poz. 1), który nakazuje opodatkować samą marżę, gdy świadczone są usługi nabyte uprzednio w całości od innych podatników.

Oddzielamy usługi własne

Jednocześnie art. 119 ust. 5 ustawy o VAT wprowadza szczególny tryb opodatkowania marży, gdy podatnik w ramach świadczonej usługi turystycznej wykorzystuje własny majątek (przepis nieprecyzyjnie określa to jako usługi wykonywane we własnym zakresie, tzw. usługi własne). W takim wypadku przepisy pozwalają na opodatkowanie usług własnych" na zasadach ogólnych, przy warunku prowadzenia odrębnej ich ewidencji. Pozwala to podatnikowi odliczyć podatek naliczony przy zakupach w celu świadczenia usług własnych", podczas gdy opodatkowanie marży uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego od podatku należnego wliczonego w cenę oferowanej usługi turystycznej.

… Więcej Rzeczpospolita