Wspólnik spółki cywilnej nie musi bać się grzywny za błędy w…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lip 16, 2007

Wspólnik spółki cywilnej nie musi bać się grzywny za błędy w VAT

Niefortunny przepis w kodeksie karnym skarbowym powoduje, że nie można karać wspólników spółek cywilnych, którzy nieprawidłowo rozliczyli VAT

O wątpliwościach związanych z tą sprawą pisaliśmy już w Rz" z 18 sierpnia ub. r. Teraz korzystne dla podatników stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 26 kwietnia br. (I KZP 7/07).

Co mówi przepis

Chodzi o znowelizowany półtora roku temu art. 9 § 3 kodeksu karnego skarbowego (dalej k.k.s.). Przytoczmy go w całości: Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną".

Sprawami gospodarczymi spółki cywilnej zajmuje się jej wspólnik. Ale czy sama spółka mieści się w tym przepisie Na pewno nie jest osobą fizyczną ani prawną, pozostaje nam więc trzecia kategoria. Jednak Sąd Najwyższy stwierdził wyraźnie – spółka cywilna nie należy do wymienionych w art. 9 § 3 k.k.s. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gdyż nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego.

Czy spółka ma zdolność

Sytuacja wydawała się w miarę prosta – współwłaściciel hurtowni sprzętu elektronicznego nie składał deklaracji i nie płacił VAT. Naraził Skarb Państwa na uszczuplenie, sprawa trafiła więc do sądu rejonowego. Ten umorzył postępowanie, stwierdzając, że wspólnik wprawdzie zajmuje się sprawami gospodarczymi spółki cywilnej, ale nie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej skarbowej. Spółka cywilna nie posiada zarówno osobowości prawnej, jak i zdolności prawnej. Postanowienie zaskarżył prokurator, podkreślając, że prawo podatkowe przyznaje spółce cywilnej zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z ustaw podaniowych".

… Więcej Rzeczpospolita