Samochód do wynajęcia nie musi być rozliczany na podstawie…

Rzeczpospolita , autor: Edyta Głębicka , oprac.: GR

lip 16, 2007

Samochód do wynajęcia nie musi być rozliczany na podstawie kilometrówki.

Przedsiębiorca, który ponosi wydatki na auto wynajmowane innym osobom, nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Zalicza je w całości do kosztów uzyskania przychodów.

– Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży oraz wynajmu samochodów (księga przychodów i rozchodów). Na wynajem kupiłem samochód osobowy. Wpisałem go do ewidencji wyposażenia i zaliczyłem bezpośrednio do kosztów. Już przy zakupie podjąłem decyzję, że auto nie będzie użytkowane w firmie dłużej niż jeden rok. Dlatego nie wpisałem go do ewidencji środków trwałych. Czy wydatki na używanie pojazdu muszę rozliczać według tzw. kilometrówki Uważam, że jest to obowiązkowe tylko przy samochodach, które nie są majątkiem firmy. Wydatki związane z eksploatacją auta to przede wszystkim naprawy i ubezpieczenie. Nie wyobrażam sobie, jak można prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, skoro jest wynajmowany innym osobom i firmom – pisze czytelnik DF.

Przypomnijmy, że do środków trwałych możemy zaliczyć składniki majątku, które:

-są własnością (bądź współwłasnością) podatnika,

-zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

-są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

-przewidywany okres ich używania przekracza rok,

-są wykorzystywane bezpośrednio przez podatnika na potrzeby związane z działalnością albo oddane do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej.

Składniki majątku spełniające te cechy a przy tym warte więcej niż 3500 zł niewątpliwie należy wpisać do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

Natomiast do ewidencji wyposażenia wprowadzamy takie składniki majątku, których wartość początkowa przekracza 1500 zł, ale nie zostały zaliczone do środków trwałych. Ewidencję wyposażenia muszą prowadzić osoby fizyczne, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Jak bowiem wynika z rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia takiej księgi, przez wyposażenie należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, nieza-liczone do środków trwałych. Zgodnie z objaśnieniami do księgi wartość zakupionego wyposażenia należy wpisywać w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

… Więcej Rzeczpospolita