Podatnik śpi, a interpretacje tracą ważność

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lip 17, 2007

Interpretacje prawa podatkowego niezgodne z obecnym stanem prawnym utracą moc, ale nikt nie wie, kiedy.

1 lipca 2007 r. weszły w życie zmienione zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego, a wraz z nimi przepis przejściowy. Wprowadza on niespotykaną dotąd możbwość wygaśnięcia z mocy prawa starych interpretacji, gdy zajęte w nich stanowisko organów podatkowych zdezaktualizowało się po zmianie przepisów prawa. A izby skarbowe nie będą nawet musiały wydawać decyzji zmieniających wcześniejsze interpretacje.

Niestety, nie wiadomo, kiedy dokładnie interpretacje miałyby wygasnąć, zwłaszcza te wydane jeszcze w 2006 r. – czy już od 1 stycznia 2007 r. razem z wejściem w życie ostatniej nowelizacji ordynacji podatkowej czy od 1 lipca 2007 r., gdy zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania interpretacji. A może wcale nie wygasły, bo izba skarbowa, która nie wydała decyzji w sprawie zmiany nieaktualnej już interpretacji do 30 czerwca 2007 r., teraz tego zrobić już nie może.

W poszukiwaniu terminu

Zgodnie z ostatnią nowelą ordynacji (art. 4 ust. 2) w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie niniej -szej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że wygasają one z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji".

Ministerstwo Finansów twierdzi jedynie, że jeżeli przed wejściem w życie zmian w ordynacji zmieniły się przepisy będące przedmiotem interpretacji, dyrektor izby skarbowej był zobowiązany wydać decyzję uchylającą tę interpretację. Jeżelijed-nak – jak podkreśla ministerstwo – decyzja taka nie została wydana do 30 czerwca 2007 r., to zgodnie z uregulowaniami przepisu przejściowego (art. 4 ust. 2) interpretacja ta straciła moc (wygasła z mocy prawa).

Kiedy dokładnie, tego już nie wiadomo. Jeśli, jak zdaje się sugerować Ministerstwo Finansów, stało się to 1 lipca 2007 r., to podatnicy posiadający korzystne dla siebie interpretacje powinni zostać powiadomieni o ich wygaśnięciu.

Wszystko wskazuje na to, że ci, którzy dotąd nie otrzymali z izby skarbowej decyzji uchylającej poprzednią interpretację, wcale nie powinni być spokojni.

Zmiana w ciągu roku

Jak twierdzi Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, interpretacja wydana w starym stanie prawnym nie może być wiążąca dla oceny sytuacji, które zaistnieją w nowym, zmienionym stanie prawnym. Według niego interpretacja przepisów prawa podatkowego żyje razem z przepisami, które wyjaśnia. Z momentem utraty ich mocy bądź ich zmiany przestaje ona wywoływać skutki na przyszłość. Skutki ma jedynie w odniesieniu do okresu, kiedy obowiązywały interpretowane przepisy.

Takie stanowisko jest jednak sprzeczne z praktyką. Przyjmowano, że zmiana przepisów może zmienić niezgodną z nimi interpretację, jeśli izba skarbowa wyda decyzję.

… Wiecej Rzeczpospolita