Wypożycz z agencji, nie zwiększaj zatrudnienia…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 18, 2007

Najmując pracownika tymczasowego unikasz procesu rekrutacyjnego, części obowiązków i ewentualnych powinności związanych ze wzrostem zatrudnienia: Musisz wówczas podpisać umowę z agencją pracy tymczasowej (APT) i zapłacić jej prowizję.

Szczegółowe warunki takiego zatrudnienia reguluje ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2003 r. nr 166, poz. 1608; dalej ustawa). Ogranicza ona sytuacje, w których można przyjąć pracownika tymczasowego.

Praca tymczasowa jest dopuszczalna, gdy zadania wykonywane przez ograniczony czas na rzecz pracodawcy użytkownika mają charakter sezonowy, okresowy lub doraźny (art. 2 ustawy). Tę formę zatrudnienia można też wykorzystać podczas urlopów w firmie, bo ustawa pozwala ją stosować do zadań, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub które należą do obowiązków nieobecnego pracownika.

Nawet jeśli pracodawca użytkownik ma do wykonania zadania o takim charakterze, to są sytuacje, które wykluczają skorzystanie z pracowników tymczasowych. Przede wszystkim nie może przyjąć pracowników tymczasowych ta firma, w której w ostatnich sześciu miesiącach były zwolnienia grupowe w rozumieniu ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.). Zakazane jest też przyjmowanie za pośrednictwem agencji własnych pracowników, np. do wykonywania pracy po godzinach.

Zatrudnia agencja

Sytuacja prawna pracownika tymczasowego jest zupełnie inna niż zwykłego. Wynajmujący tzw. czasowników sam ich nie zatrudnia, bo czyni to agencja. To ona podpisuje z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo umowę cywilnoprawną. Wybór właściwej podstawy zatrudnienia należy do .APT, oczywiście po uwzględnieniu warunków, w jakich będzie się odbywać praca w firmie użytkownika.

Co ważne, pracownik tymczasowy z tą samą agencją może zawrzeć nieograniczoną ilość umów na czas określony. Art. 25' k.p. nie stosuje się bowiem do czasowników, o czym przesądza art. 21 ustawy. Kolejne umowy nie przekształcą się w umowę na czas nieokreślony.

Rezygnacja przed czasem

Niezadowolony z pracownika tymczasowego pracodawca użytkownik może z niego zrezygnować przed upływem okresu uzgodnionego z agencją. Nie musi tego uzasadniać. Wystarczy, że zawiadomi APT z wyprzedzeniem uwzględniającym w miarą możliwości termin wypowiedzenia obowiązujący strony umowy o pracą.

Jeśli agencja i pracownik tymczasowy podpiszą umowę o pracę na czas określony, to mogą przewidzieć jej rozwiązanie przez każdą ze stron za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi trzy dni, gdy umowa została zawarta na co najwyżej dwa tygodnie, a gdy zawarto jąna dłużej, to wypowiedzenie potrwa tydzień (art. 13 ust. 2 ustawy).

Umowa ż ciężarną pracownicą tymczasową, podobnie jak z zastępczynią, nie przedłuży się automatycznie do dnia porodu (art: 13 ust. 3 ustawy).

… Więcej Rzeczpospolita