Ile mogą dorobić osoby otrzymujące renty rodzinne…

Gazeta Prawna , autor: Krystyna Mełecka , oprac.: GR

lip 18, 2007

Kiedy ZUS zawiesi, a kiedy zmniejszy świadczenie

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące renty rodzinne

Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą dorobić do swoich świadczeń tyle samo, co pozostali emeryci i renciści. Z tym, że jeśli świadczenie przysługuje kilku osobom, wówczas przychód jednej z nich wpływa jedynie na przysługującą jej część renty. W takiej sytuacji może ona również wnioskować o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych.

Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą podejmować działalność zarobkową i osiągać w związku z jej wykonywaniem określone przychody. Jeśli jednak działalność, którą wykonują, podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie w ramach umowy o pracę, wykonywanie umowy zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej), wówczas przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tzw. ustawy emerytalnej) wyznaczają określone progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia lub nawet zawieszenie jego wypłaty. Zasada ta odnosi się również do osób zwolnionych z obowiązku opłacania składek z tytułu takiej działalności, np. w związku z istnieniem innego tytułu do ubezpieczenia lub ustaleniem prawa do emerytury lub renty.

Należy zaznaczyć, że przy ustalaniu przychodu wpływającego na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia ZUS uwzględnia się te jego składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także kwoty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego pracownikowi na podstawie przepisów kodeksu pracy, kwoty pobranych przez pracownika zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Ile można dorobić

Jeśli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę z tytułu działalności podlegających obowiązkowi ubezpiecznia społecznego nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie 1896,40 zł), renta rodzinna przysługuje w dotychczas pobieranej wysokości. W przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód przekraczający 130 proc. tego wynagrodzenia (obecnie 3521,90 zł), następuje zawieszenie renty. Natomiast w razie uzyskiwania przychodu w kwocie wyższej niż 70 proc, ale niższej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, renta podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia pierwszego progu zarobkowego, ale nie więcej niż o aktualnie obowiązującą maksymalną kwotę zmniejszenia.

Ważne! Jeśli tylko jedna z osób uprawnionych do renty osiąga przychód, pozostali członkowie rodziny pobierają przysługujące im części świadczenia w dotychczasowej wysokości.

… Więcej Gazeta Prawna