Zatrudnienie osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności…

GAZETA PODATKOWA , autor: Ewa Madejek , oprac.: GR

lip 18, 2007

Nasz zakład nie jest zakładem pracy chronionej, jednak zatrudnia osoby niepełnosprawne, także w stopniu umiarkowanym. Czy biorąc pod uwagę art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej możemy podpisać z taką osobą umowę na 8 godzin pracy, czy tylko ha 7 Osoba ta posiada zgodę lekarza na świadczenie pracy przez więcej niż 7 godzin dziennie.

Osoba niepełnosprawna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym 7 godzin na dobę, jednak po spełnieniu pewnych warunków. Po pierwsze^- pracownik niepełnosprawny musi złożyć wniosek do lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne lub w razie jego braku do lekarza sprawującego opiekę nad pracownikami o wyrażenie zgody na jego pracę w wymiarze wyższym niż 7 godzin na dobę na określonym stanowisku pracy. Po drugie – lekarz, o którym mowa wyżej, musi wyrazić na to zgodę. Dopiero po uzyskaniu – na wniosek pracownika – zgody lekarza, pracodawca może zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym w wymiarze czasu pracy wynoszącym 8 godzin na dobę.

Powyższe reguluje art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.).

… Więcej Gazeta Podatkowa