Jak i gdzie się odwoływać, gdy zapadnie wyrok zaoczny…

Gazeta Prawna , autor: Marcin Jaworski , oprac.: GR

lip 20, 2007

Sąd wydaje wyrok zaoczny wówczas, gdy pozwany nie stawił się na rozprawę albo nie wziął w niej udziału. W ciągu tygodnia od doręczenia wyroku zaocznego może on złożyć od niego sprzeciw.

Lato dla zapracowanych

Czy sąd uzna, że powód ma rację

Zostałem pozwany i otrzymałem wezwanie na rozprawę. Niestety, nie będę się mógł na niej stawić, ponieważ wyjeżdżam na urlop. Znajomy powiedział, że w razie mojej nieobecności na rozprawie sąd przyjmie za prawdziwe wszystkie twierdzenia powoda opisane w pozwie. Czy ma rację

-Jeżeli pozwany nie stawi się na rozprawę – mimo prawidłowego zawiadomienia go o niej – to wówczas sąd wyda wyrok zaoczny i przyjmie za prawdziwe twierdzenia powoda na temat okoliczności faktycznych. W dodatku uwzględni nie tylko te twierdzenia, które powód przytoczył w pozwie, lecz również we wszystkich pismach procesowych, pod warunkiem że zostały one doręczone pozwanemu przed rozprawą. Sąd przyjmuje je za prawdziwe, ponieważ pozwany im nie zaprzeczył. Dlatego wydany w takiej sytuacji wyrok zaoczny najczęściej uwzględnia powództwo.

Twierdzeń powoda sąd nie uwzględni tylko wówczas, gdyby budziły uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Wątpliwości mogą budzić wówczas, gdy są sprzeczne.

Jeżeli sąd uzna, że nie może wydać wyroku opierając się na tych twierdzeniach, to po to, aby wyjaśnić wątpliwości, przeprowadzi postępowanie dowodowe. W tym celu wyznaczy następne posiedzenie.

Podstawa prawna

Art. 339 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z póżn. zm.).

Czy od razu zapadnie wyrok zaoczny

Pozwany nie stawił się na rozprawę. W dodatku do dnia rozprawy poczta nie doręczyła do sądu potwierdzenia, że został * o niej w sposób właściwy powiadomiony. Czy sąd od razu powinien wydać wyrok zaoczny 

Jeżeli do dnia rozprawy sąd nie otrzyma dowodu doręczenia pozwanemu wezwania na nią, to od razu na tym posiedzeniu nie może wydać wyroku zaocznego. Natomiast ma prawo zastrzec wydanie wyroku zaocznego w przyszłości. Oznacza to, że w takim przypadku sąd wydaje tzw. zastrzeżony wyrok zaoczny. Robi to na posiedzeniu niejawnym w tym samym składzie, w którym odbyła się rozprawa zaoczna i taki wyrok nie jest ogłaszany.

Dopiero wówczas, gdyby w ciągu następnych dwóch tygodni nadszedł dowód doręczenia pozwanemu wezwania, sąd ma prawo wydać wyrok zaoczny w tej sprawie na posiedzeniu niejawnym. Gdyby zaś poświadczenie nadeszło do sądu po L upływie dwóch tygodni, to wówczas sąd nie może wydać w tej sprawie wyroku zaocznego.

… Więcej Gazeta Prawna