Pożyczka z pfron dostępna dla szerszego kręgu przedsiębiorców…

GAZETA PODATKOWA , autor: Kinga Romas , oprac.: GR

lip 24, 2007

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne i posiadający status zakładu pracy chronionej może ubiegać się o uzyskanie jednorazowej pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednakże nie musi już wykazywać, że status zakładu pracy chronionej posiada od trzech lat.

Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2007 r. (sygn. akt U 7/06).

Dotychczasowy obowiązek trzyletniego posiadania statusu zakładu pracy chronionej wynikał z zapisów § 20 list. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków PFRON (Dz. U. nr 125, poz. 1161 ze zm.). Natomiast Trybunał orzekł, że przepis ten jest niezgodny z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także narusza Konstytucję.

… Więcej Gazeta Podatkowa