Jak księgujemy składki zus zapłacone przez spółkę za wspólnika…

Rzeczpospolita , autor: Dominik Stacherski , oprac.: GR

lip 26, 2007

Na prośbę czytelników omawiamy zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółkach osobowych. W DF z 19 lipca pisaliśmy już o ujęciu księgowym rozrachunków między spółką a jej wspólnikami (w tym zaliczek pobieranych przez wspólników) i wkładów do spółki wnoszonych przez wspólników zgodnie z umową spółki. Dziś będzie mowa o składkach ZUS opłacanych przez spółkę za wspólników, a w kolejnych DF o księgowaniu: zaliczek na podatek dochodowy wspólników, gdy są one opłacane ze środków spółki, nieodpłatnych świadczeń jednego ze wspólników na rzecz spółki (np. użyczenie nieruchomości), a także o ustaleniu przychodów i kosztów podatkowych każdego ze wspólników na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.

Spółka jawna może opłacać składki ZUS za wspólników. Jak taką operację ująć w księgach rachunkowych spółki

Przyjęły się dwa sposoby rozliczania składek ZUS za wspólników spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych): przez spółkę jako płatnika, a bezpośrednio przez samych wspólników.

Wybór jednego z nich należy do wspólników.

Gdy spółka jako płatnik rozlicza składki, wykazuje je sumarycznie na jednej deklaracji rozliczeniowej DRA i jej składnikach cząstkowych RCA, RZA, RSA, razem ze składkami pracowników i innych osób, w stosunku do których na spółce ciąży obowiązek zadeklarowania i przekazania składek.

Ponieważ ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są indywidualnymi ubezpieczeniami osoby fizycznej, mogą być zróżnicowane pod względem:

rodzaju składek (tzw. zbieg ubezpieczeń – dana osoba może być objęta jednym bądź kilkoma tytułami ubezpieczeń),

poziomu składek, tzn. poszczególne osoby fizyczne mogą korzystać ze stawek preferencyjnych lub deklarować dobrowolnie wyższe podstawy ubezpieczeń, a co za tym idzie wyższe składki,

ilości poszczególnych tytułów ubezpieczeń (np. kilka tytułów do objęcia ubezpieczeniami zdrowotnymi – od każdej pozarolniczej działalności gospodarczej kolejna składka).

Dlatego wszelkie płatności dokonywane przez spółki osobowe z tytułu składek ZUS wspólników mają charakter finansowania indywidualnych zobowiązań wspólników. Tak też muszą być traktowane i księgowane.

Taką operację możemy ująć w księgach rachunkowych następująco:

naliczenie składek ZUS za wspólników na podstawie deklaracji rozliczeniowych:

Wn konto pozostałe rozrachunki" w korespondencji z Ma konto rozrachunki publicznoprawne" z analityką poszczególnych rodzaj ów składek ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy) refundacja sfinansowanych przez spółkę osobową składek ZUS w imieniu wspólnika: Wn konto kasa/rachunki bankowe" wkorespondencji z Ma konto pozostałe rozrachunki"

… Więcej Rzeczpospolita