Nie tak łatwo skorygować dane płatnika

Rzeczpospolita , autor: Piotr Tarasiewicz , oprac.: GR

lip 27, 2007

Pracodawcy i zleceniodawcyjakopłat-nicy składek za swojązałogę oraz płatnicy skfadekrawłasneubezpieczenia są też zobowiązani zgłosić do Zakładu UbezpieczeńSpdecznych sami siebie. Czynią to na drukach: ZUS ZFA – osoby fizyczne, ZUS ZPA – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Liczą się prawidłowe dane

Wpływając do ZUS, dokument zgłoszeniowy płatnika powoduje .założenie" jego konta. Dlatego ważne jest podanie poprawnych danych identyfikacyjnych. Przekazujemy go do ZUS w ciągu siedmiu dni od daty:

zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,

powstania obowiązku ubezpieczeń dla osób zobowiązanych wyłącznie do opłacania za siebie składek ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących. Analogiczne zasady dotyczą zgłoszeń płatników zobowiązanych do rozliczania i opłacania składek za osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Niektórzy na odrębnych zasadach

Twórcy i artyśtizgłaszająsiędoZUS jako płatrńcynadrukuZUS ZFA wyciągu siedmiu dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do spraw Zaopatrzę- .; nia Emerytalnego Twórców, ustalają-, cej datę rozpoczęcia wykonywania działalności Składają również zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA/2USZZA).Inneriegułyrządząteż zgłaszaniem osób podlegających do-" browolnymubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (wymienione w-art 7 ustawy), kontynuujących ubez- pieczenia oraz duchownych.

Koniecznie na papierze

Płatnicy składają druki zgłoszeniowe ZUS ZPA lub ZUS ZFA w formie papierowej, czyli na drukach do: stępnych w każdej jednostce terenowej ZUS lub jako wydruk z odpowiedniego oprogramowania, o któ^ rym mowa w art. 47a usti ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr il, poz. 74 ze zm.). Kierująje do placówki ZUS właściwej dla swojej siedziby. Dołączają przy tym:

kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP,

kopię zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu numeru REGON.

Muszą także przekazać do ZUS formularze:

ZUS ZAA-jeśli wykonują działalność pod innym adresem niż podany w zgłoszeniu, wykazując

^ wszystkie adresy prowadzenia firmy,

ZUS ZBA – gdy posiadają więcej niż jeden rachunek bankowy wymieniony w zgłoszeniu, wypełnia-ją rubrykę wykaz rachunków bankowych".

Dokumenty te przekazują w formie papierowej lub przez teletransmisję danych wformie dokumentu elektronicznego, czyliwtakiej jakin-ne dokumenty (z wyjątkiem ZUS ZFA/ZUS ZPA w trybie zgłoszenia iZUSZIPA).

Wyrejestrowanie

Gdy płatnik zakończył działalność i rozliczył się z jej prowadzenia (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należno-ści stanowiących podstawę wymiaru składek), musi złożyć wyrej estrowa-nie na formularzu ZUS ZWPA. Ma na to 14 dni od daty zakończenia działalności. Dokument ten przekazuje wtakiej samej formie jak dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych i dokumenty rozliczeniowe.

Zmiana i korekta danych

Płatnik ma obowiązek zawiadomić ZUS owszeMchzmianachwsto-sunku do danych zawartych w swoim zgłoszeniu. Robi to w ciągu 14 dni od zaistnienia tych zmian na:

ZUS ZIPA-jeśli zmienia lubkory-guje dane identyfikacyjne tj. NIP, REGON, nazwę skróconą, a jeśli chodzi o osobę fizyczną – także nazwisko, imię pierwsze, datę urodzenia albo PESEL czy serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, jeżeli zostały one zgłoszone jako identyfikatory numeryczne płatnika,

ZUS ZAA – adres prowadzenia działalności gospodarczej lub zgłasza nowy adres,

ZUS ZBA – informację o numerze

rachunku bankowego lub zgłasza nowy numer,

ZUS ZPAlub ZUS ZFA – pozostałe dane.

Płatnik dokonuje zmiany danych, gdy jakieś dane zmieniły się w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonych dokumentach. Korekta jest natomiast konieczna w razie popełnienia błędu w poprzednich formularzach.

IDENTYFIKATORY

Druk ZUS ZIPA w trybie zmiany lub korekty danych identyfikacyj-nych płatnika składamy wformie papierowej. Czyli na formularzu do-

stępnymwkażdejjednostce organizacyjnej ZUS lub jako wydruk z odpowiedniego oprogramowania, o którym mowa w art 47a usti ustawy. Do zgłoszenia dołączamy kopie: decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu numeru REGON.

mmBPME

Zmiany lub korekty danych innych niż identyfikacyjne, wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych płatnika, dokonujemy przekazuj ąc prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZPAlub ZUS ZFA. Wblo-ku I zaznaczamy, czy zgłaszamy się zmianę, czy korektę danych. W razie zmiany/korekty numeru rachunku bankowego dostarczamy do ZUS druk ZUS ZBA,awprzypadku zmiany/korekty adresu prowadzenia działalności gospodarczej – ZUS ZAA.

DANE EWIDENCYJNE (ADRESOWE)

Zmiany/korekty danych ewidencyjnych i adresu siedziby płatnika dokonuj emyskładającdokument zgłoszenia ZUS ZPA lub ZUS ZFA w odpowiednim trybie. W bloku I Dane organizacyjne" w polu 02 zmianę oznaczamy cyfrą 1, a korektę – 2. Wkolęjnych blokach wpisujemy prawidłowe dane. Na formularzu ZUS ZAA wypełniamy się blok n Dane identyfikacyjne płatnika składek", anastępniewblokuniwpolu 01 wpisujemy się cyfrę 2, czyli zakończenie prowadzenia działalnościpodadre-sem, wkolęjnych polach – adres nieaktualny/nieprawidłowy. Natomiast w bloku IV w polu 01 wpisujemy cyfrę 1, czyli nowy adres, i w kolejnych polach – aktualny/prawidłowy adres prowadzenia działalności.

RACHUNEK BANKOWY

Zmianę/korektę numeru rachunku bankowego zgłaszamy na druku ZUS ZBA. Wypc*iiamyblokn,J)ane identyfikacyjne płatnika składek", a następnie w bloku DI w polu 01 wpisujemy się cyfrę 2, czyli zamknięcie rachunku,iwpolu 02 – nieaktual-ny/nieprawidłowynumer rachunku. Natomiast w bloku IV w polu 01 podajemy cyfrę 1, czyli nowy rachunek, a w polu 02 – aktualny/prawidłowy numer rachunku.

POD KONIEC AKTYWNOŚCI

Korygując dane identyfikacyjne płatnika podane w bloku Ó Wyrejestrowania płatnika składek", należy złożyć ponownie dokument wyrejestrowania ZUS ZWPA. Natomiast korygując dane o wyrejestrowaniu płatnika podanewbloku JH tego formularza, składamy dokument ZUS ZWPA w trybie korekty. W polu 03 bloku I ,Dane organizacyjne" wpisujemy JC, a następnie w pozostałych blokach – prawidłowe dane.

Jakie formularze zgłoszeniowe

Do grupy dokumentów zgłoszeniowych płatnika

należą:

a ZUS ZFA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika

– osoby fizycznej,

ZUS ZPA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika

– osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

ZUS ZIPA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika,

ZUS ZAA – Adresy prowadzenia działalności gospodarczej,

ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych,

ZUS ZWPA – Wyrejestrowanie płatnika.