Dopłaty do obozu dziecka są częściowo zwolnione…

Gazeta Prawna , autor: Grzegorz Jukiel , oprac.: GR

lip 30, 2007

Otrzymana przez pracownika kwota na dofinansowanie obozu dziecka ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych tylko do kwoty 760 zł.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Płatnik dofinansował pobyt dziecka niepełnosprawnego pracownika na letnim obozie edukacyjnym, ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Firma posiada status zakładu pracy chronionej i utworzyła zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który przewiduje wydatkowanie środków na pomoc indywidualną, m.in. kolonie, obozy dla dzieci osób niepełnosprawnych. Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota otrzymana przez pracownika będącego osobą niepełnosprawną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na dofinansowanie letniego obozu edukacyjnego dziecka

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Przez pojęcie rehabilitacja społeczna rozumie się różne działania pozwalające osobie niepełnosprawnej możliwie najlepiej uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i poza nią. Pozwala to na stwarzanie sytuacji umożliwiających udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury w bliższym i dalszym środowisku.

Rehabilitacja społeczna to również nauka współżycia i współdziałania w grupie, wyrabiania nawyków kulturalnego zachowania, kształtowania poczucia obowiązku i odpowiedzialności, przestrzegania dyscypliny, wdrażania do sumiennej i systematycznej pracy.

W myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej; wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji; kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niesprawnymi.

W konsekwencji dofinansowania pobytu dziecka na obozie edukacyjnym nie można zakwalifikować jako świadczenia na rehabilitację społeczną osoby niepełnosprawnej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką – dzieci i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości oraz z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Więcej Gazeta prawna.