Z pit można się rozliczać jak przed zmianą…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lip 30, 2007

Zawiązanie spółki cywilnej, jawnej lub innej osobowej nie powoduje zmiany sposobu opodatkowania dochodów wspólnika, który wcześniej prowadził działalność samodzielnie.

Nadal będzie on rozliczać się z fiskusem na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedyną nowością będzie to, że jego przychody z udziału w spółce będą określane proporcjonalnie do jego udziału w zysku. Jeśli wspólnicy nie określą innego podziału zysku w spółce, to będą płacić podatek od równego udziału w zysku.

Co z amortyzacją

Po zawiązaniu spółki wspólnicy opodatkowani na zasadach ogólnych muszą ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce. W 2007 r. zmieniły się przepisy. Zmiana, choć doprecyzowująca, ma jednak duże znaczenie.

Do końca 2006 r. obowiązywały w tym zakresie dwa przepisy. Jeden – art. 22gust. 12 updof, z którego wynikało, że w razie zmiany formy prawnej należy wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalić w wysokości ich wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej. I drugi – art. 22g ust. 1 pkt 4 updof, mówiący, że przy wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej za wartość początkową amortyzowanego majątku uważa się wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

Jak widać, żaden z tych przepisów nie regulował sytuacji, gdy do spółki nie są wnoszone poszczególne składniki majątku, lecz całe przedsiębiorstwo. W efekcie większość odpowiedzi urzędów skarbowych odnosiła się tylko do takich zdarzeń, gdy do spółki wnoszone były poszczególne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (nawet jeśli docelowo podatnik zamierzał wnieść całe swoje przedsiębiorstwo do nowo tworzonej spółki osobowej). W takiej sytuacji – jak wynikało z odpowiedzi urzędów – wspólnicy sami ustalali wartość początkową poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, byle tylko nie była ona wyższa od wartości rynkowej tych składników, z dnia wniesienia wkładu. Sami też decydowali o sposobie ustalenia tej wartości; mogli je sami wycenić, a w razie wątpliwości powołać biegłego (tak Urząd Skarbowy w Płocku w piśmie z 6 grudnia 2006 r, 1419/UDD-415-176/06/GS, Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej w piśmie z 11 grudnia 2006 r., PD1–415/7/06).

Więcej Rzeczpospolita.