Szanowni Państwo,
Pan dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni wykładowca, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA, przez szereg lat pełniący stanowiska kierownicze w jednostkach, w szczególności o statusie zpchr i uczestniczący w rozprawach sądowych w charakterze biegłego, obecnie realizujący wykłady na studiach z doradztwa podatkowego i stale współpracujący z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami, serdecznie zaprasza na cykl szkoleń o następującym temacie:
 
Nowe od 01-07-2018 r. obowiązki w zakresie JPK i przesyłanie struktur do organów kontrolnych. Nowe od 01-10-2018 r. obowiązki wynikające ze zmian w ustawach CIT/PIT i przesyłanie do KAS sprawozdań finansowych. Nowe od 01-10-2018 r. obowiązki wynikające ustawy o rachunkowości. Nowe od 01-10-2018 r. obowiązki wynikające ze zmiany ustawy o rehabilitacji. Złożenie do US za 2017 r. w terminie do 30-09-2018 r. przez podatników PIT/CIT załączników i oświadczeń.
 
1. Nowe od 01-07-2018 r. obowiązki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zakresie JPK i przesyłanie struktur do organów kontrolnych.
 • Księgi rachunkowe – JPK _KR, (dziennik, księga główna, konta pomocnicze, zois). Księgi pomocnicze w exel.
 • Wyciąg bankowy – JPK _WB (w walucie PLN, w walucie EUR, CHF i USD) a NIP-2, NIP-8.
 • Magazyn – JPK _MAG, (wykazywanie obniżenia ceny, ubytków, różnic inwentaryzacyjnych).
 • Faktury VAT – JPK _FA, (FA w formacie PDF, elektroniczne, pisane ręcznie, korekty, FV do zaliczki, FA do paragonów fiskalnych, daty znajdujące się na FA tj. data wystawienia, sprzedaży, data ujęcia faktury w deklaracji VAT, FA w walucie obcej dla wartości netto i PLN dla VAT).
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK _PKPIR.
 • Ewidencja przychodów – JPK _EWP.
 • Aneksy do umów o prowadzenie ksiąg podatkowych zawartych z biurem rachunkowym.
 
2. Nowe od 01-10-2018 r. obowiązki wynikające ze zmian w ustawach CIT/PIT i przesyłanie do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdań finansowych.
 • Struktura logiczna sprawozdania finansowego przesyłanego do KAS przez podatników CIT/PIT.
 • Elektroniczne przekazywanie sprawozdania finansowego do KAS i terminy przekazywania.
 • Udostępnianie struktury logicznej sprawozdania finansowego przez KAS naczelnikom US. 
 
3. Nowe od 01-10-2018r obowiązki wynikające ze zmiany ustawy o rachunkowości.
 • Struktura logiczna bilansu, rzis, informacji dodatkowej zestawienia zmian w kapitale, rachunku
 • Przepływów pieniężnych.
 • Postać elektroniczna sprawozdania finansowego dla jednostek nie wpisanych do KRS.
 • Postać elektroniczna sprawozdania z działalności jednostki.
 • Podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki.
 • Elektroniczne przekazywanie sprawozdania finansowego do KRS i podpisy pod wysyłką.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do KRS, podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.
 
4. Nowe od 01-10-2018r obowiązki wynikające ze zmiany ustawy o rehabilitacji (bez WTZ).
 • Informacja składana przez sprzedającego dla nabywcy usługi lub produkcji (wzór informacji).
 • Oświadczenie o rezygnacji z kwoty obniżenia i odwołanie oświadczenia składane przez nabywcę usługi lub produkcji (wzory oświadczeń).
 • Odmienny sposób obliczenia stanu zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia przez sprzedającego.
 • Odmienna kwota obniżenia – nie wyższa niż 50 % należności z faktury.
 • Wystawianie informacji INF-1-u, a otrzymanie oświadczenia o rezygnacji, brak oświadczenia o rezygnacji, odwołanie oświadczenia o rezygnacji.
 • Pozostałe zmiany w tym okresy przejściowe dla ulgi dla kontrahentów (prawa nabyte dla ulg).
 • Brak na orzeczeniu Kodu 02-P i skutki w INF-1, INF-D-P, zwolnieniach w podatku od nieruchomości, w obliczeniach wskaźników ON.
 
5. Złożenie do US za 2017r w terminie do 30-09-2018r przez podatników PIT/CIT nowych załączników i oświadczeń.
 

 
SZKOLENIE
13 września 2018 r. (czwartek) Bydgoszcz, Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
14 września 2018 r. (piątek) Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. Wł. Węgorka 20a
18 września 2018 r. (wtorek) Zielona Góra, Hotel Qubus, Ceglana 14a
19 września 2018 r. (środa) Wrocław, Hotel Jana Pawła II, ul. św. Idziego 2
21 września 2018 r. (piątek) Koszalin, Restauracja Club 2CV, ul. Piastowska 1
24 września 2018 r. (poniedziałek) Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Marcina Kasprzaka 7/9
26 września 2018 r. (środa) Rzeszów, Hotel Grein, al. T. Rejtana 1
28 września 2018 r. (piątek) Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5
 

 
SPRAWY  ORGANIZACYJNE:
Materiał szkoleniowy zawiera slajdy z wykładu. Wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej oraz Centrum Kompetencyjnego Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej z lipca, sierpnia 2018 r. w zakresie stosowania struktur JPK. Wyjaśnienia z lipca, sierpnia 2018 r. z zakresu nowelizacji ustawy o rehabilitacji w tym ulg wg nowych zasad a także wyjaśnienia Departamentu Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów.
Czas szkolenia 10.00 do 16.00 (w przerwie serwis kawowy i lunch).
 
ZGŁOSZENIA:
Tel. kom: 600 883 447, 600 881 693,
Opłata za szkolenie os. 450 zł netto + 23 % VAT. Przy dwóch os. po 430 zł netto + 23 % VAT płatne gotówką w dniu szkolenia lub przelewem na rachunek:
KANCELARIA KONSULTINGOWO- SZKOLENIOWA dr Paweł Łukaszewicz,
ul. Wiśniowa 25a, Koszalin,
75 1020 2791 0000 7702 0010 3663.