Były zakład pracy chronionej może zachować fundusz…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

sie 1, 2007

Były zakład pracy chronionej może zachować fundusz rehabilitacji

Przedsiębiorca, który utracił status zakładu pracy chronionej może zachować zakładowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych i wydawać zgromadzone w nim pieniądze. Musi jednak utrzymać określony wskaźnik zatrudnienia.

Od 30 lipca br. taki pracodawca musi zatrudniać co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wśród nich 25 proc. muszą stanowić niepełnosprawni. Oznacza to, że pieniędzmi z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (zfron) nie może rozporządzać nawet taki pracodawca, który zatrudnia 14 pracowników i są to wyłącznie niepełnosprawni.

Teraz jeszcze, aby utrzymać zfron, były zakład pracy chronionej (zpch) nie musi zatrudniać minimalnej liczy pracowników. Ma jedynie utrzymać 25-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych.

Zatem pracodawca, który kiedyś był zakładem pracy chronionej, może zachować pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nawet wtedy, gdy zatrudnia tylko jednego niepełnosprawnego.

Wydatki są określone

Pieniądze zgromadzone na zfron pracodawcy mogą wydawać na cele określone przepisami. Ta sama zasada dotyczy byłych zpch. Nadal 15 proc. środków zfron przekazuje na indywidualne programy rehabilitacji, a 10 proc. na pomoc indywidualną (np. ryczałty samochodowe). Należy pamiętać, że byłe zpch nieotrzymują nadwyżki dofinansowań więc nie przekazują tej kwoty na indywidualne programy rehabilitacyjne. W sumie środki zfron byłe zpch mogą przeznaczyć m.in. na:

poradnictwo zawodowe,

szkolenia,

zakup, modernizację oraz dostosowanie maszyn i urządzeń do indywidualnych potrzeb wynikających z psychofizycznych możliwości niepełnosprawnych, –

wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu stosownie do potrzeb niepełnosprawnych czy dostosowanie miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

koszty organizacji turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających,

indywidualne programy rehabilitacji.

Uwaga! Pracodawca, który nie jest już zakładem pracy chronionej, ale wydaje pieniądze z zfron, musi pamiętać, że wydatki z tej puli to nadal pomoc de minimis. Co do zasady potwierdza to urząd skarbowy lub inny podmiot udzielający pomocy publicznej.

Z czego czerpie zfron

Na zfron zakłady pracy chronionej przekazują niektóre korzyści finansowe gwarantowane przez państwo. Z art. 33 pkt 2 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że chodzi o następujące wsparcie finansowe:

11 zwolnienia z podatków i opłat, * nieodprowadzone zaliczki

na podatek dochodowy od osób fizycznych,

wpływy z zapisów i darowizn, w odsetki od pieniędzy zgromadzonych na zfron, m nadwyżkę płynącą z dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w stosunku do otrzymywanej przez nich płacy.

Uwaga! Co do zasady ta pomoc wpływa na konto zfron w wysokości 90 proc. Pozostałe 10 proc. pracodawcy wpłacają na PFRON.

Przedsiębiorcy pytają, czy byłe zakłady pracy chronionej nadal muszą zasilać konto zfron Co do zasady nie mają takiego obowiązku, ale wyjątek dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

– Z takiej ulgi bowiem zpch korzystają zasadniczo przez 5 lat. Przez ten czas pieniądze z ulgi będą wpływały na konto zfron. Pracodawca zachowa ZFRON przez cały czas spełniania przesłanek określonych w ustawie o rehabilitacji – wyjaśnia Krzysztof Kosiński, doradca prawnyw Polskiej Organizacji Konfederacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Więcej Rzeczpospolita.