Wspólnik musi zwrócić zaliczkę, którą zapłaciła spółka…

Rzeczpospolita , autor: Dominik Stacherski , oprac.: GR

sie 2, 2007

Na prośbę czytelników omawiamy zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółkach osobowych. Pisaliśmy już o ujęciu księgowym rozrachunków między spółką a jej wspólnikami (w tym pobieranych zaliczek i wkładów do spółki wnoszonych przez wspólników zgodnie z umową spółki, a także składek na ZUS opłacanych przez spółkę za wspólników). Dziś będzie mowa o zaliczkach na podatek dochodowy wspólników, gdy są one opłacane ze środków spółki, oraz nieodpłatnych świadczeniach. W kolejnej DF napiszemy o ustaleniu przychodów i kosztów podatkowych każdego ze wspólników na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej

Wspólnik musi zwrócić zaliczką, którą zapłaciła spółka

Obowiązek zapłaty podatku od dochodu z udziału w zysku spółki ciąży na podatniku, którym jest wspólnik spółki osobowej. Zdarza się jednak, że spółka wyręcza w tym wspólnika. Jak zaksięgować skutki takiej zapłaty

Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy wspólników spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) ze środków spółki wynikać może tylko z wewnętrznych jej regulacji.

Spółka nie jest podatnikiem

Ordynacja podatkowa w art. 8 wskazuje, że płatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemąjąca osobowości prawnej (np. spółka osobowa), zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia oraz pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Tymczasem ustawy o podatku dochodowym nie nakładają na spółkę obowiązków płatnika tego podatku. Obowiązek jego zapłaty (także zapłaty zaliczek na podatek) ciąży zawsze na wspólniku tej spółki (zarówno gdy jest on osobą fizyczną jak i prawną).

Trzeba pamiętać o różnicach

Jeśli więc wspólnicy postanowią, że to spółka będzie za nich opłacać zaliczki na podatek, muszą określić jasne zasady, na jakich będzie ona wywiązywać się z tego zadania. Jest to niezbędne z powodu wielu różnic w opodatkowaniu poszczególnych wspólników, np.

różnych form opodatkowania wspólników osób fizycznych i/lub osób prawnych,

różnych sposobów płatności podatku przez wspólników i związanych z tym terminów płatności (miesięcznie, kwartalnie, zaliczkowo),

kumulowania się podstawy opodatkowania poszczególnych wspólników z tytułu prowadzenia kilku działalności gospodarczych,

zwolnień przedmiotowych i/lub podmiotowych z podatku poszczególnych wspólników,

ulg i odliczeń od podstawy opodatkowania lub od podatku.

Spółka występując jako płatnik musi zebrać informacje niezbędne do prawidłowego naliczenia w imieniu wspólników zaliczek na podatek dochodowy. Sprawne przekazywanie tych danych j est zatem podstawą do rzetelnego wykazania i odprowadzenia zaliczek. Moim zdaniem opłacanie przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy za poszczególnych wspólników jest zasadne tylko wtedy, gdy spółka jest jedynym źródłem dochodu z działalności gospodarczej wspólnika.

Więcej Rzeczpospolita.