Fiskus poszuka dłużnika przez ogłoszenia prasowe…

Rzeczpospolita , autor: Michał Kosiarski , oprac.: GR

sie 2, 2007

Fiskus poszuka dłużnika przez ogłoszenia prasowe

PROJEKT

Osoby ukrywające się przed egzekucją powinny regularnie czytać gazety. Urzędnicy dostarczą im bowiem wezwania poprzez ogłoszenia prasowe. Łatwiej też będzie ściągnąć długi z nieruchomości dłużnika

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.), który już został zaakceptowany przez rząd i niebawem trafi do Sejmu.

Wezwanie w gazecie

Teraz egzekucja administracyjna jest możliwa tylko wówczas, gdy wierzyciel (np. naczelnik urzędu skarbowego) prześle dłużnikowi pisemne upomnienie. Brak skutecznego doręczenia jest podstawą do umorzenia egzekucji. Tryb doręczania pism określa kodeks postępowania administracyjnego. Dłużnicy jednak nierzadko przez długi okres uchylają się od przyjęcia pisemnego upomnienia.

Teraz to się zmieni. Projekt przewiduje ułatwienia dla dochodzących roszczeń, czyli głównie aparatu skarbowego, celnego, ZUS oraz samorządów.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że na koniec 2006 r. zaległości wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków i ceł wynosiły 13,2 mld zł. Jeśli doręczenie w trybie k.p.a. nie uda się, to można będzie publicznie wezwać adresata do odbioru pisma. Wezwania takie będą publikowane dwukrotnie w prasie ogólnopolskiej (np. w Rzeczpospolitej") w odstępie co najmniej siedmiu dni. Uzna się je za skutecznie doręczone po upływie siedmiu dni od opublikowania drugiego z ogłoszeń.

Co podlega egzekucji

większość podatków, opłat i innych należności (tych, do których się stosuje dział III ordynacji podatkowej),

grzywny i kary pieniężne (np. ekologiczne),

należności pieniężne przekazane do egzekucji na podstawie innych przepisów (zwrot pomocy publicznej, nieopłacone składki ZUS, koszty badań, które muszą pokryć kontrolowani),

wpłaty na fundusze celowe (m.in. NFOŚiGW, PFRON, FUS, FGŚP),

należności np. z tytułu VAT, akcyzy tytoniowej i alkoholowej, podatków dochodowych i majątkowych, odsetek, kar i grzywien administracyjnych,

obowiązki niepieniężne (np. przymusowy zwrot nieważnego paszportu, niektóre wyroki eksmisyjne, wykonywanie obowiązku szkolnego),

inne obowiązki i należności wymienione w art. 2 ustawy z 1966 r.

Więcej Rzeczpospolita.