Refundacja składek KRUS…

GAZETA PODATKOWA , autor: Dorota Wyderska , oprac.: GR

sie 3, 2007

Od 1 stycznia 2008 r. niepełnosprawni rolnicy będą mogli korzystać z refundacji przez PFRON składek ubezpieczeniowych opłacanych do KRUS. Wynika to z ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunkiem skorzystania z tej refundacji ma być terminowe opłacenie tych składek w całości.

Rolnik ubiegający się o refundację składek ubezpieczeniowych (tj. na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe) będzie zatem musiał legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeżeli posiada jedynie orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub orzeczenie o niezdolności do pracy, powinien wystąpić do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Dopiero gdy uzyska stosowne orzeczenie, będzie mógł skorzystać z refundacji.

Aby skorzystać z refundacji rolnik powinien złożyć do PFRON stosowny wniosek o wypłatę refundacji składek wraz z informacją o składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu niepełnosprawności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym terminowo zapłacił składki za dany kwartał.

Więcej Gazeta Podatkowa.