Wycena biegłego nie zawsze jest miarodajna…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sie 6, 2007

Tylko w wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy mogą ustalić wartość początkową środka trwałego na podstawie opinii biegłego. Uzasadnieniem dla takiej wyceny nie może być np. to, że wartość wynikająca z dokumentów jest znacznie niższa niż rynkowa

z przeznaczeniem na własne potrzeby mieszkaniowe. Później ponosił wydatki na jego modernizację, na które nie miał dowodów księgowych. Urząd potwierdził jego stanowisko, że z uwagi na brak dokumentów potwierdzających wydatki związane z jego adaptacją wartość początkowa lokalu może być ustalona na podstawie wyceny biegłego.

Osoby zakładające firmę często decydują się na wykorzystywanie do jej prowadzenia kupionego wcześniej majątku. Zwykle chodzi o samochód lub komputer. Jeśli podejmą decyzję, że sprzęt ten będzie używany tylko do celów firmowych, mogą zaliczyć go do środków trwałych i naliczać od jego wartości odpisy amortyzacyjne. Wystarczy sporządzić oświadczenie, że maszyna, środek transportu lub nieruchomość będzie używana tylko do celów działalności gospodarczej i wpisać składnik majątku do ewidencji środków trwałych. TAi pojawia się jednak podstawowe pytanie – jak ustalić jego wartość początkową

Co mówi ustawa o PIT

Sposób wyceny reguluje art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Zgodnie z nim wartość początkową tych środków trwałych przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych składników majątku tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Zasady te stosuje się, gdy nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części, nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu.

Ustawodawca uregulował także przypadek, gdy podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia środka trwałego (art. 22gust. 9). Wtedy jego wartość początkową należy ustalić według tych samych zasad co w art. 22g ust. 8, ale musi to zrobić biegły, powołany przez podatnika.

Jedną z typowych sytuacji, kiedy można zastosować ten przepis, zinterpretował Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim 8 marca 2006 r. (PDI/415-8/06). Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który od kwietnia 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą. Kilka lat wcześniej kupił wraz z żoną lokal

Biegły nie zawsze niezbędny

Przedsiębiorca musi powołać biegłego, jeśli konieczne jest oszacowanie kosztu wytworzenia. Gdy do ewidencji wprowadzany jest środek trwały nabyty przed założeniem firmy i później niemodernizowany, podatnik może wycenić go samodzielnie. Gdy chodzi o majątek znacznej wartości (np. nieruchomości), warto jednak postarać się o opinię specjalisty. W razie ewentualnej kontroli będzie to mocny argument za prawidłowością wyceny.

Więcej Rzeczpospolita.