Opakowania mogą być księgowane na dwa sposoby…

Rzeczpospolita , autor: Paulina Duer , oprac.: GR

sie 6, 2007

Ewidencję księgową opakowań możemy prowadzić według dwóch metod: ilościowo-wartościowej lub wartościowej

Ewidencja ilościowo-wartościowa opakowań będących własnością firmy jest prowadzona w sposób określony w art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Natomiast o ewidencji wartościowej wraz z towarami mówi art. 17 ust. 2 pkt 3 tej ustawy.

EWIDENCJA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych wykazuje się jednocześnie ilość i wartość opakowań według jednorodnych grup, rodzajów i innych wyróżniających je cech, w jednakowych cenach ewidencyjnych każdej grupy opakowań oraz według osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

Opakowania kupione…

Dla zakupionych opakowań za ceny ewidencyjne przyjmuje się przeważnie ceny zakupu. Jeśli ceny zakupu tych samych pod względem rodzaju opakowań się różnią (np. w hurtowniach artykułów spożywczych), to za ceny ewidencyjne przyjmuje się ceny ustalone przez przedsiębiorstwo.

Różnice między wartością opakowań w cenach zakupu a wartością w cenach ewidencyjnych traktuje się jako odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań i ujmuje na koncie Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań".

…i wytworzone we własnym zakresie

Natomiast gdy firma wprowadza do obrotu opakowania wytworzone we własnym zakresie, wówczas za cenę ewidencyjną tych opakowań przyjmuje się cenę ustaloną po rzeczywistym koszcie wytworzenia.

Przyjęcie opakowań zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie powinno być potwierdzone dowodem, np. Magazyn przyjmie" lub Pz", którego oryginał wraz z raportem obrotu danej placówki handlowej należy przekazać do komórki księgowości.

Ewidencja ilościowo-wartościowa opakowań stanowiących własność firmy na koncie Opakowania" obejmuje wszystkie opakowania znajdujące się w placówkach gospodarczych, z wyjątkiem opakowań znajdujących się w placówkach handlu detalicznego, których ewidencja jest prowadzona wartościowo wraz z towarami.

Opakowania zwrotne wydane odbiorcom

Na koncie tym ujmuje się także opakowania własne wypożyczane nabywcom towarów, przekazane

im wraz z zakupionymi przez nich towarami. Wydanie tych opakowań odbiorcom z własnego magazynu należy zaksięgować na następujących kontach: Wn Opakowania własne wypożyczane odbiorcom", Ma Opakowania".

Natomiast zwrot tych opakowań przez odbiorców księgujemy zapisem odwrotnym.

Pozostałe operacje

Pozostałe operacje związane z obrotem opakowaniami własnymi zaksięgujemy następująco.

1. Przyjęcie opakowań do magazynu

a) własnych (zakupionych) Wn konto Opakowania"

Ma konto Rozliczenie zakupu" lub Rozrachunki z dostawcami"

b) wykonanych we własnym zakresie i wprowadzonych do użytkowania

Wn konto Opakowania" Ma konto Koszty sprzedaży"

c) odzyskanych po opróżnieniu opakowań (wartość wkalkulowana w cenę towaru)

Wn konto Opakowania" Ma konto Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań"

2. Obniżenie cen ewidencyjnych opakowań własnych znajdujących się w magazynie

Wn konto Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań" Ma konto Opakowania"

3. Różnice inwentaryzacyjne ustalone w wyniku inwentaryzacji opakowań w drodze spisu z natury

a) nadwyżki opakowań Wn konto Opakowania"

Ma konto Pozostałe rozrachunki"

b) niedobory opakowań

Wn konto Pozostałe rozrachunki" Ma konto Opakowania"

4. Sprzedaż opakowań

a) łączna kwota należności (dane z faktury VAT)

Wn konto Rozrachunki z odbiorcami"

b) wartość w cenie sprzedaży netto (dane z faktury VAT)

Ma konto Sprzedaż opakowań"

c) rozchód sprzedanych opakowań Wn konto Wartość sprzedanych opakowań"

Ma konto Opakowania"

5. Zużycie opakowań własnych wielokrotnego użytkowania na skutek ich eksploatacji (koszty działalności operacyjnej)

Wn konto Koszty według rodzajów" Ma konto Opakowania"

'Klasyfikacja opakowań

Opakowania wypożyczone

Opakowania wypożyczane od dostawców wraz z zakupionymi w nich towarami, podlegające zwrotowi po upływie umówionego okresu, pod rygorem zapłacenia kary, traktuje się jako wprowadzone do obrotu niebędące własnością firmy. Dla zapewnienia kontroli obrotu tymi opakowaniami ich wartość księguje się na obciążenie jej placówek gospodarczych:

Wn konto Opakowania" lub Towary",

Ma konto Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań".

Zwrot tych opakowań dostawcy, w placówkach kontrolowanych ilościowo-wartościowo księgujemy następująco:

Wn konto Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań", Ma konto Opakowania".

Natomiast w placówkach kontrolowanych wartościowo księgujemy: Wn konto Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań", Ma Towary".

Więcej Rzeczpospolita.