Bez limitu dla zakładów pracy chronionej…

DZIENNIK , autor: Wiesława Moczydłowska , oprac.: GR

sie 6, 2007

Zakłady pracy chronionej mogą ubiegać się o jednorazową pożyczkę z PFRON. I to niezależnie od tego, od jak dawna posiadają taki status.

Warunek, aby ubiegający się o pożyczkę ze środków PFRON posiadał status zakładu pracy chronionej przez co najmniej 3 lata, jest niezgodny z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. – stwierdził niedawno Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając wniosek rzecznika praw obywatelskich. Trybunał orzekł, że § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest niezgodny zarówno z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak i z konstytucją.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą każdy podmiot prowadzący zakład pracy chronionej może ubiegać się o jednorazową pożyczkę ze środków PFRON. W ustawie znajduje się przepis upoważniający właściwego ministra do wydania rozporządzenia, w którym zostaną uregulowane m.in. terminy składania i rozpatrywania wniosków, sposobu i trybu sporządzania informacji o wykorzystaniu środków. Natomiast wydane przez ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej rozporządzenie modyfikuje krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o jednorazową pożyczkę.

Wprowadza ono warunek 3-letniego okresu posiadania statusu zakładu pracy chronionej. Zdaniem RPO rozporządzenie wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i jest niezgodne z konstytucją, ponieważ kwestionowany przepis został wydany nie w celu wykonania ustawy, lecz po to, by zmienić rozwiązania w niej zawarte. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawa z 27 sierpnia 1997 r. nie upoważniła ministra do modyfikacji kręgu podmiotów, które mają prawo uzyskania jednorazowej pożyczki w PFRON. Rozporządzenie stanowi, że jednorazową pożyczkę może uzyskać zakład pracy chronionej, który posiada ten status co najmniej 3 lata. Z ustawy zaś wynika, że świadczenie takie może uzyskać pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej.

Spełnienie warunków do nabycia statusu zakładu pracy chronionej daje gwarancję, że elany zakład pracy będzie właściwie spełniał swoje zadania w odniesieniu do rehabilitacji zawodowej i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Więcej Dziennik.