Przywileje dla pracodawców zatrudniaj ących niepełnosprawnych…

GAZETA PODATKOWA , autor: Dorota Wyderska , oprac.: GR

sie 8, 2007

Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła szereg zmian mających m.in. wpływ na finanse pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz samych przedsiębiorców. Generalnie ustawa weszła w życie z dniem 30 lipca 2007 r. (z pewnymi wyjątkami). Oto kilka istotnych zmian, które już obowiązują.

Niepełnosprawne osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu – mogą otrzymać z PFRON jednorazowo bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (jeśli osoba taka nie otrzymała wcześniej wsparcia na ten cel). Maksymalna wysokość tej dotacji to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dotychczas można było uzyskać z PFRON pożyczkę do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z możliwością jej Umorzenia do wysokości 50%.

Pracodawcy posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, PFRON wstrzymuje miesięczne dofinansowanie, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli pracodawca nie ureguluje należności do 31 stycznia roku następującego po roku, za który przysługuje dofinansowanie – PFRON wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania. Poprzednio zaległość względem Funduszu powodowała utratę prawa do dofinansowania.

Prezes Zarządu PFRON może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W szczególności mogą one dotyczyć wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca może przekazać Funduszowi w formie dokumentu pisemnego (dotychczas tylko elektronicznie poprzez teletransmisję danych).

Więcej Gazeta Podatkowa.