Co z postanowieniami korzystniejszymi od kodeksu…

Rzeczpospolita , autor: Beata Gołębiewska , oprac.: GR

sie 8, 2007

Często pracodawca i zakładowe organizacje związkowe, czyli strony zakładowego układu pracy, we wniosku o rejestrację podają wcześniejszą datę wejścia w życie jego postanowień lub protokołu dodatkowego niż data rejestracji. Najczęściej chodzi o zmianę na korzyść załogi stawek w tabeli wynagrodzeń.

Przykład

Po negocjacjach zakończonych w marcu podpisaniem protokołu dodatkowego strony ustalają, że podwyżki wynagrodzeń wejdą w życie z dniem rejestracji, z mocą obowiązującą od stycznia danego roku.

Układ zbiorowy pracy może regulować sytuację pracowników lepie), niż gwarantują to powszechne przepisy. Najczęściej dotyczy to wynagrodzeń I innych świadczeń związanych z pracą, może też wiązać się z warunkami pracy. Korzystniejsze dla zatrudnionych postanowienia układu wchodzą w życie z dniem jego rejestracji podstawę stanowi średnia płaca w firmie. Jubileuszówka wzrasta po przepracowaniu kolejnych 5 lat i najczęściej jej górna granica kończy się na 45-letnim stażu, ale zdarzają się zapisy o 50 latach pracy. 11 odprawy emerytalno-rentowe

Art. 92' k.p. gwarantuje wszystkim pracownikom spełniającym warunki uprawniające do renty lub emerytury, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawy w układach natomiast są ściśle powiązane ze stażem pracy i wzrastają po kolejnych 5 lub 10 latach zatrudnienia. * dodatki za pracę w porze nocnej

Art. 1518 k.p. gwarantuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W układach można natomiast znaleźć zapisy nawet o 50-proc. dodatkach ze stawki określonej wart.i5i8k.p.

Należy tu też wspomnieć o zapisach w regulaminach pracy, które czasami stanowią część składową układów. Strony mogą ustalić porę nocną od 21 do 5, od 22 do 6, od 23 do 7. Wprowadzając postanowienie, że pora nocna obejmuje godziny od 21 do 7, traktujemy ten zapis na korzyść pracowników.

dodatki za pracę świadczoną w święta -w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkanocy w wysokości 180 proc. stawki osobistego zaszeregowania;

dodatki za pracę zmianową – od 350 do 450 zł miesięcznie jako rekompensata za niedogodności związane z pracą na zmianach; m dodatki za staż pracy – górna ich granica to 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

Część pracodawców decyduje się też na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sięga on nawet 150 proc. odpisu wynikającego z art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Podobny zapis na niekorzyść zatrudnionych jest niemożliwy, co więcej – zmiany na niekorzyść, po ich zarejestrowaniu, należy wypowiedzieć indywidualnie każdemu pracownikowi.

Więcej Rzeczpospolita.