Tajemnica przedsiębiorstwa jest skuteczniej chroniona…

Rzeczpospolita , autor: Łukasz Prasołek , oprac.: GR

sie 10, 2007

Od 1 lipca br. inspektor pracy może utajnić część danych z kontroli zawartych w protokole lub w jego załącznikach. Zabezpieczy w ten sposób tajemnice sprawdzanych przedsiębiorstw lub pracowników udzielających im informacji wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole". Wniosek pracodawca powinien złożyć na piśmie, a inspektor musi go dołączyć jako załącznik do protokołu. Nic nie da kontrolowanemu wystąpienie o utajnienie całego protokołu. Nie ma takiej możliwości prawnej, a inspektor nie może zadecydować za przedsiębiorcę, które z elementów protokołu faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Poprzednie przepisy też zobowiązywały inspektorów do zachowania w tajemnicy informacji, jakie uzyskali w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy należy jednak do tzw. informacji publicznych. Znaczy to, że każdemu wolno wnioskować o udostępnienie dokumentacji z kontroli, czyli protokołu wraz z załącznikami, oraz środków prawnych wydanych po kontroli. Pełną dokumentację z kontroli mają, oczywiście, wyłącznie uczestniczące w niej strony, tj. inspektor i pracodawca. Zainteresowany otrzymuje zatem żądane dokumenty w formie przetworzonej, tzn. po usunięciu z nich danych osobowych pozwalających na identyfikację zatrudnionych.

Firma strzeże swoich tajemnic

Tryb ten nie zabezpiecza wystarczająco interesów pracodawców. Od i lipca mogą oni więc objąć fragmenty protokołu z kontroli tajemnicą przedsiębiorstwa. Wynika tak z art. 31 ust. 2 pkt 14 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 89, poz. 589) obowiązującej od 1 lipca. Zakład może więc wnioskować do inspektora o zaznaczenie w protokole informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, których nie należy ujawniać. Uprawnienia takie przysługują podmiotom kontrolowanym, do których należą od 1 lipca br. nie tylko pracodawcy, ale także przedsiębiorcy, dla których świadczą pracę wyłącznie wykonawcy cywilni, w tym zleceniobiorcy czy samozatrudnieni. Na końcu protokołu z kontroli powinno być pouczenie: Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia

Co pod ochroną

Utajnieniu podlegają niektóre informacje z protokołu – te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa jednak nie definiuje tego pojęcia. Czyni to art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne, mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. Nie wchodzą zatem w grę informacje powszechnie znane lub takie, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Chodzi o dane znane nielicznym osobom, np.

obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu (postanowienie sądu antymonopolowego z 15 maja 1996 r., XVII Amz 1/96),

poufne informacje o planach wydawniczych, które mogą przedstawiać samodzielną wartość handlową w relacjach z konkurencyjnymi wydawcami (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 czerwca 2003 r., I ACa 469/03).

Więcej Rzeczpospolita.