Dodatkowe składniki wynagrodzeń pedagogów…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 10, 2007

Dodatkowe składniki wynagrodzeń pedagogów

Dodatki przysługujące nauczycielom wchodzą w większości do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Uprawnienia nauczycieli do dodatkowych składników wynagrodzenia zależą odpowiednio od długości zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć oraz stanowiska lub funkcji. Szczegółowe zasady przyznawania i wpłaty dodatków ustalają rozporządzenia:

z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (D2U nr 22, poz. 181 ze zm.),

z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (DzU nr 22, poz. 182).

STAŻ0WY

Przysługuje nauczycielom

od czwartego roku pracy w wysoko ici od 1 do 20 proc. wynagrodzeni; . zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Szkoła wypłaca go wyłącznie za dni, za które zainteresowany otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności z powodu choroby lub sprawowania opieki na i członkiem rodziny, za które należy się zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Skoro tak, to nie wliczamy go do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków za okres zwolnienia lekarskiego.

Więcej Rzeczpospolita.