Porady eksperta…

GAZETA PODATKOWA , autor: Ewa Madejek , oprac.: GR

sie 10, 2007

Wynagrodzenie i urlop osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym

1) Czy osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadająca zgodę lekarza na pracę po 8 godzin dziennie, ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni

Pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na to czy wykonuje pracę przez 7 lub 8 godzin dziennie, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Jednak prawo do pierwszego takiego urlopu nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do danego stopnia niepełnosprawności.

Urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni nie przysługuje osobie niepełnosprawnej

uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli urlop dodatkowy przyznany na podstawie odrębnych przepisów wynosi mniej niż 10 dni, zamiast niego przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni.

Powyższe zostało uregulowane w art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.).

2) Długoletni pracownik otrzymał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na jego wynagrodzenie składa się stała pensja miesięczna, dodatek stażowy i premia regulaminowa. Czy w opisanej sytuacji należy pracownikowi wypowiedzieć warunki płacowe, jeśli nie chce on pracować po 8 godzin dziennie lub lekarz nie zezwala na dłuższe wykonywanie pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Taki wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności (art. 15 ust. 2 i 4 ustawy o rehabilitacji).

Istnieją także wyjątki gdy czas pracy takich osób może być wydłużony, jednak nie dotyczą one sytuacji przedstawionej w pytaniu.

Więcej Gazeta Podatkowa.