Z korektą vat od środków trwałych mogą być problemy…

Rzeczpospolita , autor: Anna Kolesnik , oprac.: GR

sie 16, 2007

Jeśli środek trwały służy jednocześnie działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT, podatek naliczony przy jego zakupie odliczamy tylko proporcjonalnie. Proporcja ta jednak może się zmieniać – stąd przepisy podatkowe wprowadzają obowiązek korekty odliczenia. Nie zawsze jednak jest jasne, kiedy i na jakich zasadach należy sporządzić taką korektę

Zdaniem Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, nie. W piśmie z 7 kwietnia 2006 r. (1471/NUR1/443-29/2/06/GW) urząd wyjaśnił, że początek okresu korekty liczymy od roku, w którym środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zostały przekazane do użytkowania. To, na jakich zasadach będzie korygowany podatek naliczony, przesądza wartość początkowa środka trwałego określona w momencie oddania do użytkowania Wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, adaptację, rekonstrukcję i modernizację środka trwałego, które powodują wzrost wartości początkowej środka trwałego ponad 15 tys. zł, nie skutkują powstaniem obowiązku dokonania 5–letniej korekty podatku naliczonego od ulepszonego środka trwałego. Z pisma wynika jednak, że gdyby łączna wartość ulepszenia przekraczała 15 tys. zł, taka korekta byłaby już konieczna, i dotyczyłaby wówczas samego ulepszenia.

To, że VAT odliczony przy ulepszeniach może być korygowany niezależnie, potwierdzają też wyjaśnienia Izby Skarbowej w Warszawie z 20 października 2006 r. (1401/PH-I/4407/14-155/05/AŁ).

Wskazują na to liczne wyjaśnienia organów podatkowych, będące odpowiedzią na pytania podatników. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym problemom.

Korekta przez 5 albo 10 lat

Przypomnijmy, że co do zasady odliczenie podatku naliczonego od środków trwałych korygujemy w okresie kilku lat:

10 lat – dla nieruchomości (a więc min. budynków, budowli, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntu),

5 lat – dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co roku w tym okresie korekcie podlega odpowiednio 1/10 lub 1/5 VAT naliczonego przy ich nabyciu/wytworzeniu.

Od 1 czerwca 2005 r. nie dotyczy to jednak środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł (w tym wypadku korekta jest jednorazowa, po zakończeniu roku, w którym zostały przyjęte do używania).

Ulepszenia jak odrębny środek trwały

Może się jednak zdarzyć, że taki środek trwały o niskiej wartości zostanie ulepszony w trakcie użytkowania i tym samym jego wartość początkowa wzrośnie. Czy to oznacza, że będzie podlegać wieloletniej korekcie

W tym wypadku chodziło o ulepszenia nieruchomości nabytej przed 1 maja 2004 r. Podatnik, który poniósł nakłady na jej modernizację po tej dacie, uważał, że ma prawo do korekty VAT naliczonego od całości – tj. VAT od wartości zakupionej nieruchomości i jej ulepszeń (taka korekta była dla niego opłacalna, bo zmieniła się u niego proporcja sprzedaży na korzyść sprzedaży opodatkowanej).

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy się z tym nie zgodził, a jego zdanie podzieliła warszawska Izba Skarbowa. Organy podatkowe uznały, że korekcie podlega jedynie VAT od nakładów inwestycyjnych zwiększających wartość nieruchomości.

Różnica zdań dotyczyła też okresu korekty – podatnik uważał, że będzie to 10 lat (bo taki okres jest właściwy dla nieruchomości), tymczasem według organów podatkowych okres korekty ulepszeń wynosi 5 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Więcej Rzeczpospolita.